Jump to Navigation

O nama

                                                   

Smatrajući da jasna i razumljiva informacija predstavlja veliku pomoć

u prevazilaženju teške i stresne situacije kada je potrebno krenuti na

program Hemodijalize.

 

Ovom prilikom želimo da ukažemo na osnovna obeležja hronične bubrežne slabosti.

Jer, to je jedan od načina da se sami pacijenti, ali i članovi njihovih porodica

lakše prilagode novonastaloj situaciji.

 

Na ovaj način želimo da utičemo i na celu društvenu zajednicu da se o ovoj teškoj, podmukloj bolesti mnogo ozbiljnije deluje preventivno, preko primarnih zdravstvenih

institucija, a u dogledno vreme da se uvede i skrining, koji trenutno u Srbiji ne postoji.

 

Uređivački odbor časopisa Nefro

www.ns-nefro.org

_________________________________________

 

          Дана 24.06.2018. године опдржана је седница Скупштине Савеза.

 

На дневном реду је био избор

председника Савеза, подпредседника Савеза, секретара Савеза,чланова Извршног одбора и чланова Надзорног одбора.

 

                                                                     Изабрани су:

_____________________________________________________

Istorijat Saveza

 

Osnivačka Skupština "Udruženja djaliziranih, transplantiranih i hroničnih bubrežnih bolesnika Vojvodine" održana  je dana,  09.06.1985. godine u Novom Sadu.

Predsednik  Udruženja:    Čopik Petar.
Udruženje počinje sa radom 09.06.1985.godine sa zadacima i ciljevima utvrđenim Statutom Udruženja.
Zadaci Udruženja odnose se prvenstveno na organizovano bavljenje poslovima vezanim za lečenje, rehabiitaciju i uključivanje u normalne tokove društvenog života bolesnika obolelelih od bubrežnih bolesti, prvenstveno onih koji se leče dijalizom, zajedničko zauzimanje stavova i zalaganje za zdravstvenu i socijalnu zaštitu ovih bolesnika, dok je način ostvarivanja ovih ciljeva određen članom 10 Statuta.
Odluka o promeni naziva Udruženja doneta je na sednici Skupštine održane dana 11.06.1995. godine.  Dosadašnji naziv
    ''UDRUŽENjE DIJALIZIRANIH, TRANSPLANTIRANIH I HRONIČNIH BUBREŽNIH BOLESNIKA VOJVODINE''  menja se u
    ''UDRUŽENjE DIJALIZIRANIH, TRANSPLANTIRANIH BUBREŽNIH INVALIDA VOJVODINE''
Upis promene naziva i Statuta izvršen je 26.10.1995. godine.
Područje na kome se odvija aktivnost društvene organizaije je teritorija  Autonomne Pokrajine Vojvodine. Osnovni sadržaj poslova i aktivnosti je okupljanje i povezivanje bubrežnih invalida radi zadovoljavanja njihovih zajedničkih interesa.
Lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje (predsednik Udruženja) je Jović Zvonimir iz Novog Sada.
Shodno donetom Zakonu o udruženjima,  Udruženje dijaliziranih, transplantiranih bubrežnih invalida Vojvodine u zakonskom roku vrši upis usklađivanja kod nadležne organizacione jedinice Agencije za privredne registre.

__________________________________________________________________________________

Dana 17.06.2010. godine Udruženje se upisuje u Registar udruženja Agencije pod nazivom 

SAVEZ BUBREŽNIH INVALIDA VOJVODINE.

Zastupnik Saveza je izabrani Predsednik Zoran Mišković iz Subotice.
Izabrani su članovi organa Saveza i to na sednici Skupštine Saveza održanoj dana 01.06.2014. godine:
 
Članovi Izvršnog odbora su:
1. Zoran Mišković,
2. Borivoj Odadžić,
3. Slobodan Kukobat
4. Vladimir Srbljanin,
5. Svetlana Mirkov.

 
Članovi Nadzornog odbora su:

  • Radojica Radulović,
  • Valentino Krsteski i
  • Babić Zoran.

 

___________________________________________________________________

 

Akti Saveza:

 

- STATUT SAVEZA BUBREŽNIH INVALIDA VOJVODINE

 

- POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORAMain menu 2

by Dr. Radut.