Jump to Navigation

Poslovnik o radu Nadzornog odbora

P O S L O V N I K 
O RADU NADZORNOG ODBORA

Na osnovu člana 34 i člana 22 Statuta Saveza bubrežnih invalida Vojvodine, Skupština Saveza bubrežnih invalida Vojvodine je na sednici održanoj dana 08.08.2010. godine usvojila


P O S L O V N I K
O RADU NADZORNOG ODBORA

I - OPŠTE ODREDBE

Član 1.
Ovim Poslovnikom se uređuje organizacija, način rada i odlučivanja Nadzornog odbora Saveza bubrežnih invalida Vojvodine (u daljem tekstu:Savez).
Odredbe ovog Poslovnika obavezne su za sve članove Nadzornog odbora.

Član 2.
Nadzorni odbor radi u sednicama koje se održavaju najmanje jednom godišnje, kao i po potrebi.

Član 3.
Nadzorni odbor je u svom radu i delovanju nezavisan samostalni organ koji ima funkciju kontrole ispravnosti i zakonitosti rada Saveza, njegovih organa i pojedinaca koji po svojoj funkciji ili ovlašćenju mogu samostalno da donose odluke, i ujedno vrši kontrolu finansijskog poslovanja Saveza, i o uočenim nepravilnostima bez odlaganja obaveštava Izvršni odbor Saveza.

II - PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Član 4.
Nadzorni odbor ima tri člana i tri zamenika. Najmanje jedan član Nadzornog odbora mora imati višu ili visoku stručnu spremu ekonomskog smera.
Nadzorni odbor ima svog predsednika koji se bira iz reda članova Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor zaseda i radi u punom sastavu.
Član Nadzornog odbora Saveza dužan je da prisustvuje sednici Nadzornog odbora i da učestvuje u njegovom radu i odlučivanju.
Član Nadzornog odbora koji je sprečen da prisustvuje sednici Nadzornog odbora, dužan ja da o tome obavesti predsednika Nadzornog odbora lično ili pisanim putem.

Član 5.
Član Nadzornog odbora ima pravo da redovno bude obavešten o pitanjima iz delovanja Saveza, o pitanjima iz delokruga rada Nadzornog odbora, o svim aktivnostima Nadzornog odbora i svim drugim značajnim činjenicama koje su mu važne radi vršenja funkcije člana Nadzornog odbora.

Član 6.
Član Nadzornog odbora Saveza je dužan da se upozna o svim pitanjima vezanim za delovanje i rad Saveza.
Članove Nadzornog odbora bira Skupština Saveza javnim glasanjem, većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine.
Članovi Nadzornog odbora ne mogu istovremeno biti članovi Skupštine u istom mandatu.
Mandat članova i zamenika članova Nadzornog odbora je četiri godine sa pravom još jednog ponovnog izbora.
Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova svojih članova.

III – NADLEŽNOST NADZORNOG ODBORA

Član 7.
Nadzorni odbor ima ovlašćenja da:
- daje predlog Poslovnika o svom radu na usvajanje Skupštini,
- vrši nadzor nad celokupnim finansijsko-materijalnim poslovanjem Saveza,
- prati i analizira poštovanje zakonskih propisa, Statuta i drugih opštih i pojedinačnih akata Saveza, koji regulišu ovu vrstu rada i poslovanja Saveza,
- prati pravilnu zakonsku primenu odluka organa Saveza,
- prati i analizira celishodnost pribavljanja, korišćenja i raspolaganja sredstvima i imovinom Saveza, i
- vrši druge poslove utvrđene Statutom i ovim Poslovnikom.

IV - SEDNICE NADZORNOG ODBORA

Član 8.
Sednicu Nadzornog odbora saziva predsednik Nadzornog odbora.
Sednica Nadzornog odbora se mora sazvati na zahtev članica Saveza ako su uložile predstavku, prigovor ili žalbu na odluke organa Saveza koje su protivne Statutu Saveza, drugim opštim aktima Saveza ili su suprotne Zakonu, na zahtev dva člana Nadzornog odbora, na zahtev jedne trećine članova Izvršnog odbora ili Skupštine Saveza, i na zahtev inspekcijskih službi organa nadležnih za nadzor rada Saveza.
Predsednik Nadzornog odbora je dužan da po podnetom zahtevu odluči u roku od sedam dana od dobijanja predloga, i o tome obavesti predlagača.

Član 9.
Poziv za sednicu Nadzornog odbora upućuje se pismenim putem članovima odbora, najkasnije sedam dana pre datuma određenog za održavanje sednice.
Uz poziv za sednicu članovima Nadzornog odbora se dostavlja i predlog dnevnog reda sa potrebnim materijalima koji se razmatraju na sednici.

Član 10.
Dnevni red sednice Nadzornog odbora priprema i predlaže predsednik Nadzornog odbora. Svaki član Nadzornog odbora ima pravo da predloži izmene i dopune predloženog dnevnog reda.
Dnevni red Nadzornog odbora utvrđuje se na početku sednice.

Član 11.
Predsednik Nadzornog odbora otvara sednicu i utvrđuje da li je prisutan potreban broj članova za punovažno odlučivanje, shodno odredbama Statuta Saveza i ovog Poslovnika.
Ako se utvrdi da sednici ne prisustvuje potreban broj članova sednica se odlaže.
Po otvaranju sednice, predsednik Nadzornog odbora daje potrebna objašnjenja u vezi sa radom na sednici, kao i o drugim relevantnim pitanjima.

Član 12.
Sednicom Nadzornog odbora predsedava predsednik Nadzornog odbora.
U slučaju sprečenosti predsednika Nadzornog odbora, sednicom predsedava njegov imenovani zamenik.

V – ODLUČIVANjE NA SEDNICAMA

Član 13.
Na početku rada po utvrđenom dnevno redu obavezno se usvaja zapisnik sa prethodne sednice Nadzornog odbora.
Ukoliko postoje primedbe na zapisnik, utvrđuje se saglasnost u vezi izmena zapisnika i vrše se odgovarajuće izmene.

Član 14.
Razmatranje po tačkama dnevnog reda vrši se po redosledu utvrđenom u dnevnom redu.
U toku sednice mogu se vršiti izmene u utvrđenom redosledu rada ukoliko postoji saglasnost članova Nadzornog odbora.
Na početku razmatranja svake tačke dnevnog reda, predsednik Nadzornog odbora ili zaduženi izvestilac daju detaljna obrazloženja vezana za navedenu tačku dnevnog reda.

Član 15.
Na sednici niko ne može govoriti pre nego što zatraži i dobije reč od predsednika Nadzornog odbora.
Predsednik Nadzornog odbor daje reč članovima po redu prijavljivanja za izlaganje.
Učesnik u raspravi može govoriti samo o pitanju koje je na dnevnom redu.
Predsednik Nadzornog odbora se stara da učesnik sednice koji ima reč ne bude ometan u izlaganju.

Član 16.
Glasanje na sednici je javno.
Glasanje se vrši dizanjem ruku ili poimenično izjašnjavanjem prozivkom.
Članovi Nadzornog odbora mogu mogu glasati ''za'' ili ''protiv'' predloga, a mogu se i uzdržati od glasanja.
Predlog se smatra usvojenim ako je broj glasova ''za'' veći od prisutnih članova.
Ako je broj glasova ''protiv'' i ''uzdržanih'' veći od broja glasova ''za'' smatra se da je predlog odbijen.
Ako se posle glasanja utvrdi da je broj glasova ''za'' i broj glasova ''protiv'' zajedno sa ''uzdržanim'' od glasanja jednak, vrši se ponovno glasanje.
U slučaju da se i ponovnim glasanjem ne dobije potrebna većina, smatra se da je predlog odbijen.
Posle izvršenog glasanja predsednik Nadzornog odbora utvrđuje rezultat glasanja i objavljuje da je predlog o kome se glasalo usvojen ili odbijen.

Član 17.
O svakom pitanju dnevnog reda Nadzorni odbor donosi odgovarajuću odluku, zaključak ili uputstvo, utvrđuje stav, daje predlog, tumačenje, mišljenje i pokreće inicijativu.

VI – ODRŽAVANjE REDA NA SEDNICI

Član 18.
O redu na sednici stara se predsednik Nadzornog odbora ili predsedsavajući sednice.
Za povredu reda u radu na sednici mogu se izreći sledeće mere:
- opomena,
- oduzimanje reči, i
- udaljenje sa sednice.

Član 19.
Opomena se izriče članu koji svojim ponašanjem ili govorom na sednici Nadzornog odbora narušava nesmetan rad. Opomenu izriče predsednik Nadzornog odbora.
Oduzimanje reči se izriče članu koji svojim izlaganjem ili ponašanjem na sednici narušava nesmetan rad, a već je na istoj sednici opomenut. Oduzimanje reči izriče predsednik Nadzornog odbora.
Udaljenje sa sednice se izriče članu koji ne postupi po nalogu predsednika Nadzornog odbora koji mu je izrekao meru oduzimanja reči, ili na drugi način grubo ometa ili sprečava rad Nadzornog odbora. O udaljenju sa sednice na predlog predsednika odlučuje Nadzorni odbor.

Član 20.
Lice kome je izrečena mera udaljenja sa sednice dužno je da odmah napusti prostoriju u kojoj se održava sednica. Ova mera se odnosi samo na sednicu na kojoj je izrečena i unosi se u zapisnik o radu Nadzornog odbora.
U slučaju donete odluke o udaljenju člana sa sednice, prekida se sednica Nadzornog odbora jer ista radi u punom sastavu.
Sledeća sednica Nadzornog odbora kojom treba da se nastavi rad prekinute sednice, mora se sazvati najkasnije petnaest dana od dana donete odluke o prekidu sednice.

VII – ZAPISNIK O RADU NADZORNOG ODBORA

Član 21.
O radu sednice vodi se zapisnik.
Zapisničara određuje predsednik odnosno predsedavajući sednice Nadzornog odbora.
Zapisnik sednice sadrži osnovne podatke o sednici: datum, vreme i mesto održavanja, podatke o prisutnim članovima Nadzornog odbora i drugim licima, dnevni red, predloge i dopune dnevnog reda, odluke, zaključke, mišljenja, inicijative i drugo iz sadržaja rasprave, rezultate glasanja o pojedinim tačkama dnevnog reda.
Zapisnik potpisuje zapisničar i predsednik odnosno predsedavajući sednice Nadzornog odbora.

VIII – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 22.
O pravilnoj primeni ovog Poslovnika stara se predsednik Nadzornog odbora.
Ovaj Poslovnik se primenjuje danom usvajanja od strane Skupštine Saveza bubrežnih invalida Vojvodine.

Predsednik Saveza:

Zoran Mišković

 Main menu 2

by Dr. Radut.