Jump to Navigation

Statut Saveza

SAVEZ BUBREŽNIH INVALIDA VOJVODINE

S T A T U T

Na osnovu člana 55 Ustava Republike Srbije (''Sl.gl.RS'' broj 98/06) i članova 12 i 78 Zakona o udruženjima (''Sl.gl.RS'' broj 51/09) i člana 25 Statuta Udruženja dijaliziranih, transplantiranih bubrežnih invalida Vojvodine, na sednici Pokrajinskog odbora Udruženja dijaliziranih, transplantiranih bubrežnih invalida Vojvodine održanoj dana 28.03.2010. godine usvojen je sledeći
S T A T U T
SAVEZA BUBREŽNIH INVALIDA VOJVODINE

I OPŠTE ODREDBE
Član 1
Ovim Statutom uređuje se pravni položaj Saveza bubrežnih invalida Vojvodine (u daljem tekstu:Savez), naziv i sedište, oblast ostvarivanja ciljeva i ciljevi delovanja, izgled i sadržina pečata, unutrašnja organizacija, organi, njihova ovlašćenja, sastav, način izbora i opoziva, trajanje mandata i način odlučivanja u organima, postupak za izmene i dopune Statuta i postupak donošenja i izmena drugih opštih akata, zastupanje Saveza, ostvarivanje javnosti rada, uslovi i način učlanjivanja i prestanak članstva članica Saveza, prava, obaveze i odgovornosti članica Saveza, način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima, postupak usvajanja finansijskih i drugih izveštaja rada i delovanja Saveza, način odlučivanja o statusnim promenama i prestanak rada, postupanje sa imovinom Saveza u slučaju prestanka rada i delovanja, i druga pitanja od značaja za rad i unutrašnju organizaciju Saveza.
Član 2
Savez je dobrovoljno, nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje osnovano na neodređeno vreme.
Savez okuplja organizovana i registrovana udruženja osoba sa invaliditetom, odnosno osoba na hemodijalizi, peritonealnoj dijalizi, kućnoj dijalizi i transplantirane osobe.
Član 3
Savez je osnovan radi ostvarivanja i unapređenja ciljeva u oblasti zdravstvene, socijalne i pravne zaštite i sigurnosti, obrazovnog, edukativnog i kulturnog rada, organizovanja aktivnosti na kvalitetnoj psihofizičkoj sposobnosti članstva, i rad na unapređenju svih aktivnosti koje doprinose boljem položaju ove kategorije invalida u svim tokovima društvenog života.

Član 4
Savez je članica Saveza organizacija bubrežnih invalida Srbije.
Savez može pristupiti i drugim srodnim udruženjima u Republici Srbiji i inostranstvu, ukoliko je to u interesu članica Saveza, a njihov karakter rada i delovanja nije u suprotnosti sa odredbama ovog Statuta, kao i da nisu u pitanju tajna i paravojna udruženja ili udruženja čiji su ciljevi usmereni na nasilno rušenje ustavnog poretka i narušavanja teritorijalne celokupnosti Republike Srbije, kršenje zajemčenih ljudskih i manjinskih prava.

Član 5
Naziv udruženja je: SAVEZ BUBREŽNIH INVALIDA VOJVODINE.
Sedište Saveza je:Novi Sad, Bulevar oslobođenja 6-8.
Savez svoje delovanje ostvaruje na teritoriji AP Vojvodine.

Član 6
Savez ima pečat okruglog oblika.
U sredini pečata je amblem koji predstavlja stilizovani znak ruke.
Po obodu pečata piše sledeći tekst ispisan ćiriličnim pismom:Savez bubrežnih invalida Vojvodine-Novi Sad.

II CILjEVI I ZADACI SAVEZA

Član 7
Savez je samostalan u ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka.
Osnovni ciljevi i zadaci Saveza su stvaranje uslova za kvalitetan život i aktivnost bubrežnih invalida primereno stepenu njihovog invaliditeta i mogućnostima društva.
Radi ostvarenja svojih ciljeva Savez naročito:
- sprovodi aktivnosti na unapređenju položaja bubrežnih invalida i
osoba sa invaliditetom uključujući zalaganje za primenu Nacionalne strategije i politike u oblasti invalidnosti i reformu nacionalnog zakonodavstva u skladu sa potrebama i interesima osoba sa invaliditetom,
- zalaže se za prihvatanje evropskih i međunarodnih standarda, principa
i dokumenata u oblasti invalidnosti i njihovu primenu na celoj teritoriji Republike Srbije,
- sprovodi aktivnosti na podizanju svesti o položaju i pravima osoba sa invaliditetom,
- aktivno deluje na stvaranju uslova pristupačnog životnog okruženja i otklanjanje svih vrsta barijera u društvu,
- sprovodi aktivnosti na stvaranju uslova za osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom,
- podstiče zajedništvo, ravnopravnost, solidarnost i koordinaciju aktivnosti među članicama Saveza,
- uspostavlja i razvija međunarodnu saradnju u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
- podstiče evidentiranje osoba na dijalizi, peritonealnoj dijalizi, kućnoj dijalizi i transplantirane,
- ostvaruje sve aktivnosti u zaštiti osnovnih građanskih i ljudskih prava osoba sa invaliditetom,
- promoviše značaj razvijanja svesti o pristupačnosti i jednakosti bez diskriminacije,
- promoviše edukativne aktivnosti u cilju postizanja potpune socijalne, zdravstvene i pravne zaštite i sigurnosti bubrežnih invalida,
- podstiče primerene oblike sportskih i rekreativnih aktivnosti u cilju očuvanja psihofizičkih sposobnosti bubrežnih invalida, i
- vrši druge aktivnosti koji doprinose kvalitetnijem i sadržajnijem radu Saveza.

III PRIJEM I PRESTANAK ČLANSTVA U SAVEZU

Član 8
Udruženja su osnovni oblici organizovanja i delovanja članica Saveza.
Svako udruženje registrovano na teritoriji AP Vojvodine koje okuplja bubrežne invalide može biti članica Saveza na osnovu slobodno izražene volje uz prihvatanje Statuta Saveza.
Odluku o prijemu novoosnovanog i registrovanog ili već registrovanog udruženja u članstvo Saveza, u prvom stepenu donosi Izvršni odbor, a konačnu odluku donosi Skupština. Oba organa svoju odluku o prijemu u članstvo nove članice donose većinom glasova broja svojih članova.
Odluka o prijemu donosi se na osnovu pisanog zahteva o prijemu udruženja u članstvo Saveza, uz dokaz o registraciji kod nadležne organizacione jedinice Agencije za privredne registre.
Uz zahtev o prijemu prilaže se overen statut novoosnovanog i registrovanog ili već registrovanog udruženja sa spiskom članstva u udruženju, i podacima o licu koje je izabrano za zastupnika udruženja.

Član 9
Udruženja kao članice Saveza prihvataju prava i obaveze koji se utvrđuju ovim Statutom. Članice su samostalne u svom radu, i rade u skladu sa svojim opštim aktima koja su usaglašena sa aktima Saveza.

Član 10
Članice u Savezu su:
Redovne,
Pomažuće, i
Počasne.
Član 11
Redovne članice Saveza su ona udruženja koja okupljaju bubrežne invalide i to lica koja su na programima hemodijalize, na peritonealnoj dijalizi, na kućnoj dijalizi i transplantirane, a što se utvrđuje na osnovu verodostojne medicinske dokumentacije, i čiji članovi se izjašnjavaju slobodno izraženom voljom da prihvataju Statut Saveza, i da prihvataju članstvo svog udruženja u Savez. Redovne članice Saveza preko svojih predstavnika učestvuju u radu organa Saveza.
Pomažuće članice Saveza mogu biti pravna ili fizička lica koja na izvestan način pospešuju delovanje i aktivnosti Saveza, ali nemaju pravo učešća u radu organa Saveza.
Počasne članice Saveza mogu biti pravna ili fizička lica čiji je doprinos u radu i delovanju Saveza utvrđen kao izuzetan, o čemu odluku donosi Skupština Saveza, i ove članice nemaju pravo učešća u radu organa Saveza.

Član 12
Članstvo u Savezu prestaje:
Samovoljnim istupanjem, i
Isključenjem.
Član 13
Članstvo u Savezu prestaje istupanjem kad članica shodno odluci donetoj na sednici svog nadležnog organa donese odluku o istupanju iz članstva Saveza, i o tome obavesti Skupštinu Saveza pisanim putem u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o istupanju iz Saveza.
Odluka o istupanju članice iz Saveza postaje konačna kada se na Skupštini Saveza utvrde da su ispunjeni uslovi za njeno sprovođenje nakon rešavanja pitanja međusobnih materijalnih odnosa, deobnog bilansa i drugih pitanja.
Članstvo u Savezu prestaje i ako članica prestane sa radom, ili joj broj članova bubrežnih invalida bude manji od tri.

Član 14
U slučaju kada u nekoj od članica Saveza dođe do poremećenih i narušenih unutrašnjih odnosa delovanja i rada, a sa težim posledicama po jedinstvo, zajedništvo, rad, delovanje i ugled Saveza, organi Saveza imaju pravo i obavezu da preduzimaju određene mere i aktivnosti, i da pružaju svaku vrstu pomoći u cilju prevazilaženja nastalog stanja i stvaranju uslova za normalan rad koristeći po potrebi i pomoć nadzora, kontrole i zaštite od strane nadležnih državnih organa i institucija.

Član 15
Kada se i pored preduzetih mera iz člana 14 ovog Statuta ne prevaziđe stanje poremećenih i narušenih unutrašnjih odnosa delovanja i rada članice Saveza, organi Saveza imaju pravo da pokrenu postupak za isključenje iz Saveza.
Postupak za isključenje pokreće Izvršni odbor odlukom za koju je glasala većina ukupnog broja članova Izvršnog odbora, pri čemu i obrazuje posebnu Komisiju za utvrđivanje činjenica i opravdanosti isključenja članice, njen sastav, zadatak delovanja i rok za donošenje predloga o isključenju.
Članovi Komisije ne mogu biti iz članstva članice protiv koje je pokrenut postupak za isključenje.
Po okončanju rada Komisija svoj izveštaj o utvrđenom činjeničnom stanju i predlogu obaveštava u pisanoj formi Izvršni odbor.
Prvostepenu odluku o isključenju sa poukom o pravnom leku donosi Izvršni odbor većinom glasova članova Izvršnog odbora.
Na prvostepenu odluku o isključenju članica ima pravo da podnese prigovor Skupštini Saveza, u roku od 30 dana od dana dobijanja prvostepene odluke.
Konačnu odluku o isključenju članice iz članstva Saveza donosi Skupština u roku od 30 dana od dana dobijanja prvostepene odluke.

IV PRAVA I DUŽNOSTI ČLANICA SAVEZA

Član 16
Redovne članice Saveza imaju prava da:
- ravnopravno preko svojih predstavnika učestvuju u radu Saveza,
- ravnopravno biraju i budu birani u organe i tela Saveza,
- vrše opoziv svojih predstavnika u organe i tela Saveza sopstvenom odlukom ili na zahtev organa Saveza,
- na načelima ravnopravnosti i uzajamnosti učestvuju u donošenju i realizaciji programskih aktivnosti Saveza,
- daju predloge, mišljenja i primedbe na rad organa i tela Saveza,
- pokreću postupke za utvrđivanje odgovornosti i opoziv pojedinaca i organa u Savezu u skladu sa odredbama ovog Statuta,
- budu redovno informisani o radu, predlozima i odlukama organa Saveza,
- na svoj zahtev dobijaju sva akta koja donose i usvajaju organi Saveza, a koji su i od interesa za članicu i njene članove,
- daju inicijativu za svaki vid unapređenja zdravstvene, socijalne i pravne zaštite i sigurnosti bubrežnih invalida u svim sferama društvenog života,
- dobijaju podatke o zakonskim i drugim propisima bitnim za rad i delovanje Saveza i njegovih članica,
- koriste pomoć i usluge Saveza u ostvarivanju zajedničkih ciljeva, i usvojenih planova i programa,
- ostvaruju pojedina prava svojih članova, ako se ta prava ostvaruju preko Saveza,
- zahtevaju sazivanje i vanrednih sednica organa Saveza u slučajevima i na način utvrđen ovim Statutom,
- pokreću postupak za utvrđivanje ništavosti opštih akata Saveza koji su doneti u suprotnosti sa odredbama ovog Statuta,
- zahtevaju tumačenje pojedinih odluka organa Saveza,
- ulažu predstavke, prigovore i žalbe nadležnim organima Saveza i dobijaju odgovore na ista, i
- istupe iz članstva Saveza na način i po postupku utvrđenom odredbama ovog Statuta.
Član 17
Članice Saveza imaju obaveze:
- da imenuju svoje predstavnike za organe i radna tela Saveza,
- da preko svojih predstavnika učestvuju u radu organa i radnih tela Saveza,
- da odgovaraju za učešće u radu svojih predstavnika u organima i radnim telima Saveza,
- da najmanje jednom godišnje organizuju sednice skupštine svojih udruženja uz obavezu dostavljanja zapisnika sa iste Savezu,
- da svoje aktivnosti usmere na ostvarivanju i svih zajedničkih ciljeva i zadataka utvrđenih Statutom Saveza,
- da redovno i na vreme dostavljaju na zahtev organa Saveza finansijske i druge izveštaje, programe, planove i podatke koji su ujedno neophodni i za rad Saveza,
- da poštuju odredbe ovog Statuta i usklađuju svoje statute sa odredbama istog,
- da poštuju donete zajedničke odluke i uzimaju po dogovoru aktivno učešće u realizaciji istih,
- da obezbede i stvore uslove za kontrolu i nadzor od strane Saveza oko realizacije i utroška sredstava odobrenih programskih aktivnosti članice,
- da omogući rad Komisije iz člana 15 ovog Statuta ukoliko je u pitanju njeno isključenje kao članice Saveza,
- da ažurno vode podatke o članstvu svojih udruženja, i o svim personalnim, organizacionim ili drugim oblicima promena blagovremeno obaveste Savez,
- da poštuju i druge obaveze i dužnosti koje proizilaze iz Zakona, odredbi ovog Statuta i drugih opštih akata Saveza i svih zajednički dogovorenih aktivnosti.

V ORGANI SAVEZA
Član 18
Organi Saveza su:
Skupština,
Izvršni odbor, i
Nadzorni odbor.

Član 19
SKUPŠTINA je najviši organ rada i delovanja Saveza.
Skupštinu čine svi članovi članica Saveza.
Članovi članica Saveza se predstavljaju u Skupštini Saveza sa po dva predstavnika koji se biraju na sednicama skupština članica.
Skupština ima svog Predsednika i Potpredsednika koji se biraju iz reda članova Skupštine.
Član 20
Članice na svojim skupštinama donose odluku da njihovog izabranog člana u Skupštini Saveza može menjati u slučaju njegove sprečenosti da prisustvuje sednici, jedno izabrano lice i to njegov zamenik.

Član 21
Mandat člana Skupštine traje četiri godine sa pravom ponovnog izbora najviše dva puta.
Mandat člana Skupštine Saveza prestaje pre isteka mandata u slučajevima:
- smrti,
- podnošenja ostavke,
- nemogućnosti da iz zdravstvenih razloga obavlja poverene poslove,
- razrešenjem dužnosti od strane članice koja ga je izabrala za člana Skupštine Saveza,
- istupanja odnosno isključenja članice iz članstva Saveza,
- gubitka poslovne sposobnosti,
- ako član bude osuđen za krivično delo zaprećeno kaznom zatvora najmanje šest meseci, i
- ako bude osuđen za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje funkcije člana u Skupštini Saveza.

Član 22
Nadležnost Skupštine je da:
- usvaja Statut, izmene i dopune Statuta,
- usvaja Poslovnik o radu Skupštine i druga normativna akta u radu i delovanju Saveza,
- daje tumačenje odredbi Statuta i svih opštih akata koje je donela,
- razmatra i usvaja godišnje izveštaje o radu i materijalno finansijskom poslovanju za prethodnu godinu, izveštaj Nadzornog odbora i završni račun,
- utvrđuje sistem rada i delovanja Saveza, usvaja program rada i finansijski plan,
- raspolaže imovinom Saveza u skladu sa ovim Statutom i odredbama Zakona o udruženjima,
- zahteva opoziv članova članica u organima Saveza ako se utvrdi da neopravdano izostaju i ne učestvuju u radu sednica organa Saveza čiji su članovi, ako se utvrdi da su svojim ponašanjem i odlukama povredili Statut, ako se utvrdi njihova lična odgovornost u skladu sa članom 55 ovog Statuta, ili su naneli štetu Savezu,
- odlučuje o osnivanju glasila Saveza, imenovanju Izdavačkog saveta i glavnog urednika,
- bira i razrešava predsednika odnosno potpredsednika iz redova svojih članova kao lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje Saveza,
- bira i razrešava sekretara Saveza,
- bira i razrešava članove Izvršnog odbora Saveza,
- bira i razrešava članove Nadzornog odbora Saveza,
- prema potrebi formira i raspušta stalna ili povremena radna tela i imenuje i razrešava njihove članove,
- donosi konačne odluke o statusu članice Saveza,
- donosi odluke kao drugostepeni organ Saveza,
- proglašava pomažuće i počasne članice Saveza na predlog Izvršnog odbora,
- donosi odluku o raspolaganju imovinom Saveza u slučaju prestanka rada,
- donosi odluke o statusnim promenama i prestanku rada Saveza shodno odredbama Zakonom o udruženjima i ovim Statutom,
- donosi odluku o učlanjenju Saveza u domaće i međunarodne asocijacije i organizacije u skladu sa Zakonom o udruženjima i ovim Statutom,
- donosi odluku o sticanju, prodaji, davanju u zakup, zalaganju ili drugom obliku raspolaganja imovinom Saveza u skladu sa Zakonom o udruženjima i ovim Statutom, i
- odlučuje o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti u skladu sa odredbama Zakona o udruženjima, ovog Statuta i Poslovnika o radu.

Član 23
Skupština punopravno odlučuje većinom glasova članova Skupštine.
Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Saveza neophodna je dvotrećinska većina glasova svih članova Skupštine.
Član 24
Glasanje na sednicama Skupštine je javno dizanjem ruku.
Tajno glasanje putem glasačkih listića o bilo kom pitanju mogu da zahtevaju prisutni članovi Skupštine koji čine većinu utvrđenog broja članova Skupštine.
Odluka o izboru i opozivu Predsednika odnosno Potpredsednika, kao i odluka o isključenju članice iz Saveza donosi se tajnim glasanjem.

Član 25
Redovnu sednicu Skupštine saziva Predsednik odnosno u njegovom odsustvu Potpredsednik, i to pisanim obaveštenjem o mestu, vremenu održavanja i predlogu dnevnog reda.
Pismeno obaveštenje i potrebni materijali za sednicu se dostavljaju najmanje sedam dana pre održavanja sednice Skupštine.
Skupština se redovno sastaje jednom godišnje, a u skladu sa programom rada i po potrebi.
Član 26
Radom Skupštine rukovodi Radno predsedništvo koje se bira pre početka rada Skupštine, javnim glasanjem većinom glasova prisutnih članova Skupštine Saveza.
Radno predsedništvo čine predsednik Radnog predsedništva koji predsedava sednici i dva člana.
Za sednicu se takođe većinom glasova prisutnih članova biraju i imenuju zapisničar i dva overivača zapisnika.

Član 27
Vanredna sednica Skupštine se uz obrazloženi pismeni predlog može sazvati većinom glasova članova Izvršnog odbora ili Nadzornog odbora.
Vanredna sednica Skupštine mora se sazvati, ako zahtev za njeno sazivanje u pisanom obliku podnese najmanje jedna polovina članova Skupštine, odnosno na zahtev najmanje jedne trećine članica Saveza, i na zahtev državnih organa u skladu sa zakonom.
Vanredna sednica Skupštine mora se održati najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za njeno sazivanje.
Ako Predsednik odnosno Potpredsednik u propisanom roku iz neopravdanih razloga ne sazove vanrednu sednicu Skupštine na zahtev predlagača iz stava 2 ovog člana, sednicu će sazvati jedan od predlagača u daljem roku od najviše 15 dana, uz obavezu pripremanja materijala za sazvanu sednicu. Na sednicu sazvanu na ovakav način, ujedno će se raspravljati i o odgovornosti Predsednika odnosno Potpredsednika.

Član 28
O radu Skupštine vodi se zapisnik u koji se obavezno unose datum, vreme i mesto održavanja, prisutni i odsutni članovi Skupštine, odluke i zaključci doneti na sednici, i vreme završetka sednice.
Zapisnik potpisuje predsedavajući Radnog predsedništva, zapisničar i dva overivača zapisnika.
Zapisnik sa održane sednice Skupštine sprovodi Izvršni odbor.
Bliže odredbe o radu Skupštine utvrđuju se Poslovnikom o radu Skupštine Saveza.
Član 29
IZVRŠNI ODBOR je operativni izvršni organ Saveza, i za svoj rad odgovoran je Skupštini.
Izvršni odbor broji sedam članova koji se biraju iz redova članova Skupštine javnim glasanjem, a na predlog članica Saveza.
Za izbor člana Izvršnog odbora potrebna je većina glasova od ukupnog broja članova koji čine Skupštinu Saveza.
Mandat članova Izvršnog odbora je četiri godine sa još jednim pravom ponovnog izbora.
Član 30
Izvršni odbor radi i odlučuje na sednicama koje su javne.
Izvršni odbor odlučuje punovažno, i odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova koji čine Izvršni odbor.
Izvršni odbor se sastaje najmanje dva puta godišnje, kao i po potrebi.

Član 31
Sednice Izvršnog odbora saziva i njima predsedava Predsednik odnosno Potpredsednik po svojoj inicijativi, ili na zahtev većine od ukupnog broja članova koji čine Izvršni odbor.
Sednica Izvršnog odbora se mora sazvati na zahtev Skupštine, Nadzornog odbora, na zahtev najmanje polovine ukupnog broja članova Izvršnog odbora, ili na zahtev najmanje jedne trećine članica Saveza.
U radu Izvršnog odbora učestvuje i sekretar Saveza bez prava odlučivanja.

Član 32
Nadležnost Izvršnog odbora je da:
- donosi Poslovnik o radu Izvršnog odbora Saveza,
- između sednica Skupštine rukovodi radom Saveza,
- realizuje odluke i zaključke Skupštine i o istima podnosi izveštaje,
- podnosi izveštaj o radu Skupštini Saveza na usvajanje,
- utvrđuje predloge programa rada i finansijskog plana za naredni period rada i upućuje ih na usvajanje Skupštini,
- po potrebi ili po zahtevu zauzima stavove i daje mišljenja o nacrtima i predlozima pojedinih zakona, uredbi i drugih propisa ako se radi o bubrežnim invalidima i osobama sa invaliditetom uopšte,
- donosi odluku o organizaciji i radu Stručne službe i normativno reguliše međusobne odnose Saveza i Službe,
- utvrđuje predloge Statuta i drugih akata koje donosi i usvaja Skupština, organizuje javnu raspravu o istima, utvrđuje predloge njihovih izmena i dopuna i upućuje ih na usvajanje Skupštini,
- donosi pravilnike iz svoje nadležnosti: Pravilnik o kancelarijskom poslovanju, Pravilnik o računovodstvu i finansijskom poslovanju, Pravilnik o javnim nabavkama male vrednosti, Pravilnik o organizaciji, radu i zadacima Stručne službe,
- formira prema potrebi radna tela i komisije za rešavanje i sprovođenje pitanja iz svoje nadležnosti,
- donosi odluke o novim izborima za Skupštinu Saveza, utvrđuje broj članova u Skupštini na osnovu verifikovanog članstva,
- upravlja imovinom Saveza u skladu sa odlukama Skupštine,
- organizuje saradnju sa članicama Saveza, organima Saveza bubrežnih invalida Srbije, organima Nacionalne organizacije, pojedinim ministarstvima i organima državne uprave, drugim udruženjima koja okupljaju osobe sa invaliditetom u ostvarenju zajedničkih programa, akcija i drugih aktivnosti,
- prati i koordinira rad predstavnika Saveza u organima i zajednicama čiji je Savez član, i o tome obaveštava članice i Skupštinu Saveza,
- odlučuje u prvom stepenu o prijemu u članstvo i isključenju iz članstva u Savezu, kao i o drugim pitanjima po ovlašćenju kao prvostepeni organ,
- daje mišljenje o predlozima za opoziv Predsednika odnosno Potpredsednika,
- dodeljuje priznanja i nagrade za koje je nadležan i daje predloge za dodelu priznanja i nagrada koje dodeljuje Skupština,
- odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25 Zakona o udruženjima i donosi odluku o određivanju posebnog zastupnika Saveza za taj postupak, odnosno o pokretanju postupka po odredbama člana 54 ovog Statuta,
- utvrđuje i sprovodi protokole o međunarodnoj saradnji i odnosima po pitanjima osoba sa invaliditetom, i
- sprovodi druge aktivnosti u interesu rada i delovanja Saveza.

Član 33
NADZORNI ODBOR je u svom radu i delovanju nezavistan samostalni organ koji ima funkciju kontrole ispravnosti i zakonitosti rada Saveza, njegovih organa i pojedinaca koji po svojoj funkciji ili ovlašćenju mogu samostalno da donose odluke, i ujedno vrši kontrolu finansijskog poslovanja Saveza, i o uočenim nepravilnostima bez odlaganja obaveštava Izvršni odbor.
Nadzorni odbor ima tri člana i tri zamenika. Najmanje jedan član Nadzornog odbora mora imati višu ili visoku stručnu spremu ekonomskog smera.
Nadzorni odbor ima svog predsednika, koji se bira iz reda članova Nadzornog odbora. Nadzorni odbor zaseda i radi u punom sastavu.
Članove Nadzornog odbora bira Skupština Saveza javnim glasanjem, većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine.
Članovi Nadzornog odbora ne mogu istovremeno biti članovi Skupštine u istom mandatu.
Mandat članova i zamenika članova Nadzornog odbora je četiri godine sa pravom još jednog ponovnog izbora.
Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova svojih članova.

Član 34
Nadzorni odbor ima ovlašćenja da:
- daje predlog Poslovnika o svom radu na usvajanje Skupštini,
- vrši nadzor nad celokupnim finansijsko-materijalnim poslovanjem Saveza,
- prati i analizira poštovanje zakonskih propisa, Statuta i drugih opštih i pojedinačnih akata Saveza, koji regulišu ovu vrstu rada i poslovanja Saveza,
- prati pravilnu zakonsku primenu odluka organa Saveza,
- prati i analizira celishodnost pribavljanja, korišćenja i raspolaganja sredstvima i imovinom Saveza,
- preispita ispravnost pojedinih odluka organa Saveza na osnovu podnetih prigovora članica Saveza, i
- vrši druge poslove utvrđene ovim Statutom i Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.
Član 35
Nadzorni odbor se sastaje jednom godišnje, a po potrebi i češće i odlučuje na sednicama vršeći kontrolu materijalno-finansijskog poslovanja Saveza za prethodnu godinu, pre usvajanja godišnjeg računa za tu godinu.
Sednice Nadzornog odbora saziva i njima predsedava predsednik Nadzornog odbora, odnosno u slučaju sprečenosti njegov imenovani zamenik.
Sednica Nadzornog odbora se mora sazvati na zahtev članica Saveza ako su uložile predstavku, prigovor ili žalbu na odluke organa Saveza koje su protivne Statutu, drugim opštim aktima Saveza ili su suprotne Zakonu, na zahtev dva člana Nadzornog odbora, na zahtev jedne trećine članova Izvršnog odbora ili Skupštine Saveza, i na zahtev inspekcijskih službi organa nadležnih za nadzor rada Saveza.
Nadzorni odbor najmanje jednom godišnje Izvršnom odboru i Skupštini Saveza podnosi izveštaj o svom radu, i o izvršenom nadzoru nad finansijsko-materijalnim poslovanjem Saveza.

Član 36
U svom radu Nadzorni odbor sarađuje i sa drugim organima Saveza, i Stručnom službom Saveza.
U vršenju kontrole Nadzornom odboru se mora omogućiti nesmetan rad i obezbediti svi potrebni uslovi, kao i uvid u neophodnu dokumentaciju koju po nalogu Predsednika odnosno Potpredsednika obezbeđuju radnici Stručne službe.
Član 37
O svojim nalazima, uočenim nepravilnostima i nezakonitim odlukama Nadzorni odbor ima pravo i obavezu da u roku od 30 dana od utvrđenog nalaza i stanja obavesti organe Saveza, predloži preduzimanje određenih mera kojima se zahteva dovođenje u ispravno stanje i sankcionisanje prekršilaca. Ukoliko se ne preduzmu određene mere, ima pravo i obavezu da o tome obavesti organe vlasti, organe koji vrše nadzor nad radom Saveza ili sudske organe.
Ako se radi o većim nepravilnostima i težim povredama zakona iz oblasti materijalno-finansijskog poslovanja, Nadzorni odbor ima pravo da zatraži reviziju poslovnih knjiga i finansijskih izveštaja.
Troškovi nastali pri ovoj reviziji padaju na teret Saveza.
Ako se nalazima pri kontroli utvrdi odgovornost naredbodavca za povredu ili nepoštovanje zakona iz oblasti materijalno-finansijskog poslovanja, Nadzorni odbor ima pravo da predloži Izvršnom odboru pokretanje postupka za opoziv naredbodavca.
Član 38
O svom radu Nadzorni odbor podnosi izveštaj o redovnoj godišnjoj, ili vanrednoj kontroli materijalno-finansijskog poslovanja Saveza.
Izveštaje Nadzornog odbora obavezno razmatra Skupština.
Bez razmatranja izveštaja o kontroli materijalno-finansijskog poslovanja Saveza za prethodnu godinu, ne može se donositi odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju i godišnjem računu Saveza za tu godinu.

Član 39
Sva druga pitanja rada i delovanja Nadzornog odbora regulišu se Poslovnikom o radu Nadzornog odbora koji usvaja Skupština.

PREDSEDNIK I POTPREDSEDNIK SKUPŠTINE

Član 40
PREDSEDNIK I POTPREDSEDNIK za svoj rad odgovaraju Skupštini i biraju se iz redova članova Skupštine.
Predsednik je zastupnik Saveza, zastupa i predstavlja Savez, i nalogodavac je za materijalno finansijsko poslovanje Saveza.
Isto lice ne može više od dva puta uzastopno biti birano za predsednika.

Član 41
Predsednik odnosno Potpredsednik saziva i predsedava sednicama Izvršnog odbora, i u okviru svojih ovlašćenja obavlja sledeće poslove:
- saziva i predsedava sednicama Izvršnog odbora,
- neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata koje je doneo Izvršni odbor i Skupština,
- stara se o blagovremenoj pripremi neophodnih materijala za sednice organa Saveza,
- stara se da se rad organa Saveza sprovodi u skladu sa Zakonom o udruženjima, ovim Statutom i usvojenim programom rada,
- koordinira rad članica Saveza, organa i radnih tela Saveza,
- stara se o očuvanju zajedništva, ravnopravnosti i solidarnosti članica u Savezu,
- vrši neposredan nadzor nad radom radnika Stručne službe i kao neposredni rukovodilac donosi sve odluke o pravima i obavezama ovih radnika iz rada u skladu sa Zakonom,
- sarađuje sa nadležnim državnim institucijama i organima u Republici i AP Vojvodini, i
- obavlja i druge poslove koje mu poveri Skupština, Izvršni odbor i poslove koji proizilaze iz odredbi ovog Statuta i Zakona.

Član 42
Potpredsednik zamenjuje Predsednika u slučaju njegove sprečenosti za rad, i u drugim slučajevima u skladu sa odredbama Statuta, i ima sva prava i obaveze Predsednika saglasno ovom Statutu.
Mandat Predsedniku odnosno Potpredsedniku prestaje pre isteka mandata na koji je biran:
- u slučaju njegove smrti,
- ako podnese ostavku,
- usled gubitka poslovne sposobnosti,
- ako mu zdravstveno stanje ne dozvoljava da obavlja tu dužnost,
- ako u dužem periodu ne izvršava svoje obaveze ili ih obavlja krajnje nesavesno,
- ako se utvrdi da je svojim radom i odlukama povredio Zakon, odredbe Statuta i drugih opštih akata Saveza,
- ako odbije da postupi po zahtevu Nadzornog odbora iz člana 37 Statuta,
- ako je svojim odlukama ili nesavesnim radom doveo do znatnijeg oštećenja ili gubitka imovine Saveza ili nanošenje materijalne štete,
- ako ne sprovodi odluke i zaključke Skupštine, Izvršnog i Nadzornog odbora,
- ako bude osuđen za krivično delo zaprećeno kaznom zatvora od najmanje šest meseci, i
- ako bude osuđen za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poverene funkcije, i u
- drugim slučajevima njegove neposredne odgovornosti kada se dovodi u pitanje zajedništvo i ravnopravnost članica u Savezu.

Član 43
U slučajevima opoziva mandata Predsednika odnosno Potpredsednika pismeni obrazloženi predlog mogu dati najmanje jedna trećina ukupnog broja članica Saveza i Nadzorni odbor.
Postupak za opoziv pokreće svojom odlukom Izvršni odbor, i istom odlukom obrazuje Komisiju za utvrđivanje odgovornosti, odnosno njen sastav, zadatke i rok za donošenje odluke.
Članovi Komisije moraju biti iz različitih članica Saveza, ne iz članice Saveza kojoj pripada Predsednik odnosno Potpredsednik.
Odluka o pokretanju postupka za opoziv mora se doneti na zahtev Nadzornog odbora, inspekcijskih službi, organa koji vrše nadzor nad radom Saveza, na osnovu pravnosnažne presude kojom je utvrđena odgovornost u materijalno-finansijskom poslovanju.
Komisija radi u punom sastavu, i svoje odluke donosi većinom glasova. Komisija vrši proveru navoda iz predloga za opoziv, utvrđuje činjenice i dokaze i na osnovu njih donosi svoj predlog koji upućuje Izvršnom odboru na mišljenje.
Konačnu odluku o opozivu donosi Skupština na osnovu predloga Komisije i mišljenja Izvršnog odbora.
Predsednik odnosno Potpredsednik koji su opozvani konačnom odlukom Skupštine, ne mogu više biti birani na te funkcije.

SEKRETAR SAVEZA
Član 44
SEKRETAR SAVEZA se bira iz redova članova Skupštine većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine.
Sekretar Saveza ima sledeće nadležnosti:
- da u dogovoru sa Predsednikom Saveza aktivno učestvuje u pripremi svih potrebnih materijala za sednice organa Saveza,
- da učestvuje u realizaciji odluka i zaključaka sa sednica organa Saveza,
- da ažurira potrebne podatke i vodi neophodnu evidenciju od značaja za rad i delovanje Saveza,
- da sarađuje sa nadležnim državnim i lokalnim institucijama i organima,
- da vodi zapisnike na sednicama organa Saveza,
- da prati oglašavanje konkursa za projekte Saveza,
- da se stara o poštovanju javnosti rada Saveza,
- da sarađuje i koordinira rad članica Saveza vezanih za zajedničke aktivnosti,
- da se stara o izvršenju i realizaciji finansijskih naloga Saveza, i
- da obavlja sve druge poslove koje mu poveri Predsednik odnosno Potpredsednik i organi Saveza u skladu sa odredbama ovog Statuta.

Član 45
Mandat sekretara Saveza traje četiri godine sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora.
Mandat sekretaru Saveza prestaje pre isteka vremena na koje je biran:
- u slučaju smrti,
- ako podnese ostavku,
- usled gubitka poslovne sposobnosti,
- ako mu zdravstveno stanje ne dozvoljava da obavlja tu dužnost,
- ako ne učestvuje u realizaciji odluka i zaključaka organa Saveza,
- ako se utvrdi da je svojim radom povredio odredbe Statuta, Zakona i drugih opštih akata Saveza,
- ako je nesavesnim radom narušio ugled i naneo štetu Savezu,
- ako bude osuđen za krivično delo zaprećeno kaznom zatvora od najmanje šest meseci, i
- ako bude osuđen za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje funkcije sekretara u radu i delovanju Saveza.

VI JAVNOST RADA SAVEZA

Član 46
Rad Saveza je javan.
Javnost u radu Saveza podrazumeva otvorenost i dostupnost javnosti sednicama organa Saveza, stavljanje na uvid planova, programa i izveštaja o radu Saveza članicama Saveza, državnim organima i institucijama na zahtev, i javnosti putem sredstava javnog informisanja.

Član 47
Savez redovno obaveštava svoje članice o svim značajnim pitanjima ostvarivanja ciljeva i zadataka koji su od interesa za ostvarivanje njihovih prava, obaveza i odgovornosti.
Savez izdaje časopis ''Nefro'' koji je registrovan u Agenciji za privredne registre u Novom Sadu.

VII OBAVLjANjE STRUČNIH POSLOVA U SAVEZU

Član 48
Obavljanje stručnih, administrativnih, materijalno-finansijskih, tehničkih, pomoćnih i drugih poslova vezanih za rad i delovanje Saveza i drugih invalidskih udruženja osoba sa invaliditetom sa kojima Savez deli zajednički poslovni prostor obavlja Stručna služba.
Organizacija, zadaci i rad Stručne službe, vrsta i obim poslova, podela poslova na radne zadatke, broj izvršilaca i uslovi koje treba da ispunjavaju za obavljanje pojedinih poslova, utvrđeni su posebnim Sporazumom o organizaciji, zadacima i radu Stručne službe koji zajednički sa Savezom utvrđuju i druga udruženja osoba sa invaliditetom za koje Stručna služba obavlja poslove.
Jedan od radnika Stručne službe je zaposleno lice na neodređeno vreme i svoja prava, obaveze i dužnosti po osnovu rada ostvaruje u Savezu, i finansiranje njegove zarade i drugih primanja iz radnog odnosa ostvaruje se putem Saveza, a od strane Ministarstva rada i socijalne politike Republike Srbije.
Obaveza Saveza je da izvrši sve pravne radnje oko prijave zaposlenog radnika kod nadležnih organa, i da u okviru svojih planiranih zahteva prema Ministarstvu za programske aktivnosti i materijalne troškove, unese i podatke potrebnih sredstava za rad zaposlenog lica.
Zajednička pitanja, problemi iz rada, organizacija poslova, potrebna sredstva za rad, prestanak radnog odnosa i zapošljavanje novih radnika u Stručnoj službi rešavaju se putem Koordinacionog odbora invalidskih organizacija-udruženja Vojvodine.
Na zaposleno lice u Savezu ne mogu se prenositi poslovi o kojima odlučuju organi Saveza, niti prava, ovlašćenja i odgovornosti Saveza i njegovih organa.

VIII SREDSTVA I IMOVINA SAVEZA

Član 49
Sredstva za rad i delovanje Saveza obezbeđuju se iz sledećih izvora:
- namenskih sredstava u skladu sa Zakonom o igrama na sreću preko nadležnog Ministarstva rada i socijalne politike Republike Srbije,
- budžetskih sredstava Republike Srbije,
- budžetskih sredstava AP Vojvodine,
- od projekata,
- od subvencija za određene namene,
- donacija, sponzora, priloga, legata, poklona i slično, i
- drugih izvora u skladu sa Zakonom.

Član 50
Sredstva potrebna za rad i delovanje Saveza koja se obezbede iz pojedinih izvora predstavljaju imovinu Saveza.
Imovina Saveza (stvari i novac) se može koristiti jedino za ostvarivanje ciljeva i zadataka utvrđenih Statutom.
Imovina Saveza se ne može deliti njegovim osnivačima, članicama, članovima organa Saveza, zaposlenima u Savezu ili sa njima povezanim licima shodno propisima kojima se uređuju privredna društva.
Odredbe stava 2. i 3. ovog člana ne odnose se na davanje primerenih nagrada i naknada, opravdanih troškova nastalih ostvarivanjem ciljeva utvrđenih Statutom (putni troškovi, dnevnice, troškovi prenoćišta i sl.), ugovorene teretne obaveze i isplatu zarada zaposlenih.
Raspolaganje imovinom Saveza suprotno odredbama Zakona ništavo je.
Za zakonitu upotrebu i korišćenje imovine Saveza odgovoran je naredbodavac za materijalno-finansijsko poslovanje i ovlašćeno pravno ili fizičko lice kome je povereno vođenje finansijskog poslovanja Saveza.

Član 51
Imovinu Saveza čine nepokretne i pokretne stvari o kojima se vodi evidencija.
Imovinu Saveza čine i stvari koje se kao zajedničko vlasništvo na osnovu posebnog sporazuma koriste za svakodnevne potrebe pri radu invalidskih organizacija-udruženja u zajedničkom poslovnom prostoru na adresi Novi Sad, Bulevar oslobođenja 6-8 na kojoj se zajedno sa njima nalazi i Savez.
O zajedničkoj imovini iz stava 2. ovog člana odlučuju svi suvlasnici odlukama zajedničkog tela – Koordinacionog odbora invalidskih organizacija-udruženja Vojvodine.

Član 52
Savez može neposredno da obavlja i privrednu ili drugu delatnost u skladu sa propisima koji regulišu tu vrstu delatnosti, a kojom se stiče dobit u skladu sa zakonom pod sledećim uslovima:
- da je delatnost u vezi sa njegovim statutarnim ciljevima,
- da je delatnost predviđena Statutom, i
- da je delatnost manjeg obima, odnosno da se delatnost obavlja u obimu potrebnom za ostvarivanje ciljeva Saveza.
Savez nema pravo da ostvarenu dobit od privredne, poslovne ili druge komercijalne delatnosti raspodeljuje svojim osnivačima, članicama, članovima organa Saveza, direktorima, zaposlenima ili sa njima povezanim licima.
Član 53
Savez vodi poslovne knjige, sačinjava finansijske izveštaje koji podležu reviziji u skladu sa propisima o računovodstvu.
Reviziju poslovnih knjiga i finansijskih izveštaja Saveza može da vrši samo ovlašćeni nezavisni spoljni revizor.
Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnostima i poslovanju Saveza podnose se članicama Saveza i organima Saveza na redovnim godišnjim sednicama Skupštine i sednicama Izvršnog odbora.
Evidentiranje i promene nad imovinom i sredstvima Saveza vrše se u skladu sa odredbama Pravilnika o računovodstvu i finansijskom poslovanju, Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem, Pravilnikom o načinu priznavanja i procenjivanja imovine, obaveza, prihoda i rashoda i Pravilnikom o kancelarijskom poslovanju, načinu evidentiranja, klasifikaciji, arhiviranju i čuvanju registraturskog materijala.

Član 54
Savez za svoje obaveze odgovara svojom celokupnom imovinom.
Članovi organa Saveza odgovaraju lično za obaveze Saveza ako postupaju sa imovinom Saveza kao da je njihova lična imovina, ili izvrše zloupotrebu Saveza kao formu za nezakonite radnje ili u svrhu prevare.

IX IZMENE I DOPUNE STATUTA

Član 55
Izmene i dopune Statuta vrše se po postupku predviđenom kao i za njegovo donošenje.
Inicijativu za izmene i dopune Statuta, mogu podneti organi Saveza većinom glasova od ukupnog broja članova organa, i najmanje jedna trećina članica Saveza, na osnovu pisanog i obrazloženog zahteva.

Član 56
Prednacrt statuta odnosno izmena i dopuna priprema Statutarna komisija Saveza na osnovu odluke Izvršnog odbora, u roku od 30 dana od dana donošenja odluke, i dostavlja ga Izvršnom odboru na usvajanje.
Izvršni odbor usvaja nacrt statuta, odnosno nacrt izmena i dopuna statuta u roku od daljih 60 dana od dana dobijanja prednacrta, i upućuje ga na javnu raspravu članicama Saveza koja ne može biti kraća od 30 dana ni duža od 3 meseca.
Primedbe i predloge sa javne rasprave prikuplja Izvršni odbor i na osnovu nacrta, primedbi i predloga utvrđuje predlog statuta, odnosno predlog izmena i dopuna statuta uz tehničku obradu koju vrši Statutarna komisija Saveza.
Izvršni odbor dostavlja predlog Skupštini na izjašnjavanje u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana okončanja javne rasprave, a najmanje 15 dana pre održavanja sednice Skupštine. Uz predlog Skupštini se podnosi izveštaj o toku i rezultatima javne rasprave o nacrtu statuta, nacrtu izmena i dopuna.
Član 57
Odluka o usvojenom statutu, izmenama i dopunama statuta donosi se dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Saveza.
Po usvojenim izmenama i dopunama Statuta, prečišćen tekst statuta priprema Statutarna komisija Saveza.
U slučajevima kada se odredbe Statuta menjaju ili usaglašavaju sa zakonom ili novim propisima, odnosno po nalogu organa koji vrše nadzor nad radom Saveza, izmene i dopune se vrše bez donošenja nacrta i javne rasprave koje pripremaju članovi Statutarne komisije, a donosi ih Izvršni odbor i Usvaja Skupština.
Član 58
Postupak za donošenje drugih opštih akata Saveza reguliše se poslovnicima o radu organa nadležnih za donošenje takvih akata.

X STATUSNE PROMENE I PRESTANAK RADA SAVEZA

Član 59
Savez može da vrši promene svog pravnog položaja, statusne promene, na način i po postupku utvrđenim Statutom i Zakonom.
Pod statusnim promenama iz stava 1 ovog člana podrazumevaju se:
- pripajanje,
- spajanje, i
- podela Saveza.
Inicijativu za promene pravnog položaja, statusne promene Saveza mogu dati najmanje jedna trećina članica Saveza i Skupština Saveza.
Inicijativa potekla od članica Saveza podnosi se Skupštini u pisanom obliku sa predlogom o vrsti statusne promene, razlozima za to i sa detaljnim obrazloženjem.

Odluka o statusnim promenama donosi se dvotrećinskom većinom glasova članova Skupštine na način i po postupku kao za donošenje statuta.

Član 60
Savez prestaje sa radom:
- odlukom Skupštine ako se utvrdi da Savez ne obavlja aktivnosti na ostvarivanju statutarnih ciljeva, odnosno da nije organizovan u skladu sa Statutom duže od dve godine neprekidno, ili ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog Statutom za održavanje sednice Skupštine, a ona nije održana,
- ako se broj članica smanji ispod broja predviđenog Zakonom o udruženjima, a Skupština ne donese odluku o prijemu novih članica u roku od 30 dana od dana kada je konstatovana činjenica o postojanju nedovoljnog broja članica,
- ako je izvršena statusna promena, koja u skladu sa Zakonom ima za posledicu prestanak rada Saveza,
- ako Skupština donese odluku o prestanku rada Saveza,
- ako nadležni organ zabrani dalji rad Saveza iz razloga utvrđenih zakonskim propisima, i
- stečajem.
U slučaju prestanka rada o imovini Saveza odlučuje Skupština Saveza dvotrećinskom većinom glasova članova Skupštine, u skladu sa odredbama ovog Statuta i Zakona o udruženjima.

XI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 61
Ovaj Statut stupa na snagu danom primene, a primenjuje se od dana upisa u Registar nadležne Agencije za privredne registre.
Članice Saveza su dužne da svoje statute usaglase sa Statutom Saveza, odnosno izmenama i dopunama Statuta Saveza, u roku najduže 6 meseci od dana upisa Statuta Saveza u Agenciji.
Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština Saveza.

Član 62
Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Udruženja dijaliziranih, transplantiranih bubrežnih invalida Vojvodine od 14.06.2000. godine.

Predsednik Skupštine Predsedavajući Radnog predsedništva

__________________________                    ________________________
Zoran Mišković                                                      Nada LajićMain menu 2

by Dr. Radut.