Jump to Navigation

Statut Saveza

САВЕЗ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА ВОЈВОДИНЕ

0000276624238

С Т А Т У Т

На основу члана 55 Устава Републике Србије ("Сл.гл.РС" број 98/06) и чланова 12 и 78 Закона о удружењима ("Сл.гл.РС" број 51/09) и на основу члана 22 Статута на седници Скупштине Савеза бубрежних инвалида Војводине одржаној дана 24.06.2018. године усвојен је нови:

С Т А Т У Т САВЕЗА БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА ВОЈВОДИНЕ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Овим Статутом уређује се правни положај Савеза бубрежних инвалида Војводине (у даљем тексту:Савез), назив и седиште, област остваривања циљева и циљеви деловања, изглед и садржина печата, унутрашња организација, органи, њихова овлашћења, састав, начин избора и опозива, трајање мандата и начин одлучивања у органима, поступак за измене и допуне Статута и поступак доношења и измена других општих аката, заступање Савеза, остваривање јавности рада, услови и начин учлањивања и престанак чланства чланица Савеза, права, обавезе и одговорности чланица Савеза, начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима, поступак усвајања финансијских и других извештаја рада и деловања Савеза, начин одлучивања о статусним променама и престанак рада, поступање са имовином Савеза у случају престанка рада и деловања, и друга питања од значаја за рад и унутрашњу организацију Савеза.

Члан 2

Савез је добровољно, невладино, нестраначко и непрофитно удружење основано на неодређено време. Савез окупља организована и регистрована удружења особа са инвалидитетом, односно особа на хемодијализи, перитонеалној дијализи, кућној дијализи и трансплантиране особе.

Члан 3

Савез је основан ради остваривања и унапређења циљева у области здравствене, социјалне и правне заштите и сигурности, образовног, едукативног и културног рада, организовања активности на квалитетној психофизичкој способности чланства, и рад на унапређењу свих активности које доприносе бољем положају ове категорије инвалида у свим токовима друштвеног живота.

Члан 4

Савез као правно лице регистровано на територијалном принципу сходно Закону о удружењима, своју делатност обавља на територији Аутономне Покрајине Војводине. Савез се са својим локалним удружењима и на основу испољеног заједничког интереса може удруживати на принципима равноправности, заједничких циљева и остваривања што квалитетније заштите права својих чланова, са свим заинтересованим удружењима са територије Републике Србије. Савез може успостављати сарадњу и са другим регионалним организацијама из иностранства, уколико је то у интересу чланица Савеза, и да нису у питању политичка, тајна и паравојна удружења или удружења чији су циљеви усмерени на насилно рушење уставног поретка и нарушавања територијалне целокупности Републике Србије и кршења зајемчених људских и мањинских права.

Члан 5

Назив удружења је: САВЕЗ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА ВОЈВОДИНЕ. Седиште Савеза је:Нови Сад, Булевар ослобођења 6-8. Савез своје деловање остварује на територији АП Војводине.

Члан 6

Савез има печат округлог облика. У средини печата је амблем који представља стилизовани знак руке. По ободу печата пише следећи текст исписан ћириличним писмом:Савез бубрежних инвалида Војводине-Нови Сад. IIЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САВЕЗА

Члан 7

Савез је самосталан у остваривању својих циљева и задатака. Основни циљеви и задаци Савеза су стварање услова за квалитетан живот и активност бубрежних инвалида примерено степену њиховог инвалидитета и могућностима друштва. Ради остварења својих циљева Савез нарочито: - спроводи активности на унапређењу положаја бубрежних инвалида и особа са инвалидитетом укључујући залагање за примену Националне стратегије и политике у области инвалидности и реформу националног законодавства у складу са потребама и интересима особа са инвалидитетом, - залаже се за прихватање европских и међународних стандарда, принципа и докумената у области инвалидности и њихову примену на целој територији Републике Србије, - спроводи активности на подизању свести о положају и правима особа са инвалидитетом, - активно делује на стварању услова приступачног животног окружења и отклањање свих врста баријера у друштву, - спроводи активности на стварању услова за оспособљавање и запошљавање особа са инвалидитетом, - подстиче заједништво, равноправност, солидарност и координацију активности међу чланицама Савеза,  - успоставља и развија међународну сарадњу у складу са законом и овим Статутом, - подстиче евидентирање особа на дијализи, перитонеалној дијализи, кућној дијализи и трансплантиране, - остварује све активности у заштити основних грађанских и људских права особа са инвалидитетом, - промовише значај развијања свести о приступачности и једнакости без дискриминациј е, - промовише едукативне активности у циљу постизања потпуне социјалне, здравствене и правне заштите и сигурности бубрежних инвалида, - подстиче примерене облике спортских и рекреативних активности у циљу очувања психофизичких способности бубрежних инвалида, и - врши друге активности који доприносе квалитетнијем и садржајнијем раду Савеза. Ш ПРИЈЕМ И ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА У САВЕЗУ

Члан 8

Удружења су основни облици организовања и деловања чланица Савеза. Свако удружење регистровано на територији АП Војводине које окупља бубрежне инвалиде може бити чланица Савеза на основу слободно изражене воље уз прихватање Статута Савеза. Одлуку о пријему новооснованог и регистрованог или већ регистрованог удружења у чланство Савеза, у првом степену доноси Извршни одбор, а коначну одлуку доноси Скупштина. Оба органа своју одлуку о пријему у чланство нове чланице доносе већином гласова броја својих чланова. Одлука о пријему доноси се на основу писаног захтева о пријему удружења у чланство Савеза, уз доказ о регистрацији код надлежне организационе јединице Агенције за привредне регистре. Уз захтев о пријему прилаже се оверен статут новооснованог и регистрованог или већ регистрованог удружења са списком чланства у удружењу, и подацима о лицу које је изабрано за заступника удружења.

Члан 9

Удружења као чланице Савеза прихватају права и обавезе који се утврђују овим Статутом. Чланице су самосталне у свом раду, и раде у складу са својим општим актима која су усаглашена са актима Савеза.

Члан 10

Чланице у Савезу су: 4- Редовне, 4- Помажуће, и Почасне.

Члан 11

Редовне чланице Савеза су она удружења која окупљају бубрежне инвалиде и то лица која су на програмима хемодијализе, на перитопеалној дијализи. на кућној дијализи и трансплантиране, а што се утврђује на основу всродостојне медицинске документације, и чији чланови се изјашњавају слободно израженом вољом да прихватају Статут Савеза, и да прихватају чланство свог удружења у Савез. Редовне чланице Савеза преко својих представника учествују у раду органа Савеза. Помажуће чланице Савеза могу бити правна или физичка лнца која на известан начин поспешују деловање и активности Савеза, али немају право учешћа у раду органа Савеза. Почасне чланице Савеза могу бити правна или физичка лица чији је допринос у раду и деловању Савеза утврђен као изузетан, о чему одлуку доноси Скупштина Савеза, и ове чланице немају право учешћа у раду органа Савеза.

Члан 12

Чланство у Савезу престаје: 4- Самовољним иступањем, и 4 Искључењем.

Члан 13

Чланство у Савезу престаје иступањем кад чланица сходно одлуци донстој на седници свог надлежног органа донесе одлуку о иступању из чланства Савеза, и о томе обавести Скупштину Савеза писаним путем у року од 15 дана од дана доношења одлуке о иступању из Савеза. Одлука о иступању чланице из Савеза постаје коначна када се на Скупштини Савеза утврде да су испуњени услови за њено спровођсње накоп решавања питања међусобних материјалних односа, деобног биланса п других питања. Чланство у Савезу престаје и ако чланица престане са радом, или јој број чланова бубрежних инвалида буде мањи од три.

Члан 14

У случају када у некој од чланица Савеза дође до порсмсћепнх и нарушених унутрашњих односа деловања и рада, а са тежим последицама по јединство, заједништво, рад, деловање и углед Савеза, органи Савеза имају право и обавезу да предузимају одређене мере и активности, и да пружају сваку врсту помоћи у ниљу превазилажења насталог стања и стварању услова за нормалан рад користећи по потреби и помоћ надзора, контроле и заштите од стране надлежних државних органа и институција.

Члан 15

Када се и поред предузетих мера из члана 14 овог Статута не превазиђе стање поремећених и нарушених унутрашњих односа деловања и рада чланице Савеза, органи Савеза имају право да покрену поступак за искључење из Савеза. Поступак за искључење покреће Извршни одбор одлуком за коју је гласала већина укупног броја чланова Извршног одбора, при чсму и образује посебну  Комисију за утврђивање чињеница и оправданости искључења чланице, њен састав, задатак деловања и рок за доношење предлога о искључењу. Чланови Комисије не могу бити из чланства чланице против које је покренут поступак за искључење. По окончању рада Комисија свој извештај о утврђеном чињеничном стању и предлогу обавештава у писаној форми Извршни одбор. Првостепену одлуку о искључењу са поуком о правном леку доноси Извршни одбор већином гласова чланова Извршног одбора. На првостепену одлуку о искључењу чланица има право да поднесе приговор Скупштини Савеза, у року од 30 дана од дана добијања првостепене одлуке. Коначну одлуку о искључењу чланице из чланства Савеза доноси Скупштина у року од 30 дана од дана добијања првостепене одлуке. IV ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНИЦА САВЕЗА

Члан 16

Редовне чланице Савеза имају права да: - равноправно преко својих представника учествују у раду Савеза, - равноправно бирају и буду бирани у органе и тела Савеза, - врше опозив својих представника у органе и тела Савеза сопственом одлуком или на захтев органа Савеза, - на начелима равноправности и узајамности учествују у доношењу и реализацији програмских активности Савеза, - дају предлоге, мишљења и примедбе на рад органа и тела Савеза, - покрећу поступке за утврђивање одговорности и опозив појединаца и органа у Савезу у складу са одредбама овог Статута, - буду редовно информисани о раду, предлозима и одлукама органа Савеза, - на свој захтев добијају сва акта која доносе и усвајају органи Савеза, а који су и од интереса за чланицу и њене чланове, - дају иницијативу за сваки вид унапређења здравствене, социјалне и правне заштите и сигурности бубрежних инвалида у свим сферама друштвеног живота, - добијају податке о законским и другим прописима битним за рад и деловање Савеза и његових чланица, - користе помоћ и услуге Савеза у остваривању заједничких циљева, и усвојених планова и програма, - остварују поједина права својих чланова, ако се та права остварују преко Савеза, - захтевају сазивање и ванредних седница органа Савеза у случајевима и на начин утврђен овим Статутом, - покрећу поступак за утврђивање ништавости општих аката Савеза који су донети у супротности са одредбама овог Статута, - захтевају тумачење појединих одлука органа Савеза, - улажу представке, приговоре и жалбе надлежним органима Савеза и добијају одговоре на иста, и  - иступе из чланства Савеза на начин и по поступку утврђеном одредбама овог Статута.

Члан 17

Чланице Савеза имају обавезе: - да именују своје представнике за органе и радна тела Савеза, - да преко. својих представника учествују у раду органа и радних тела Савеза, - да одговарају за учешће у раду својих представника у органима и радним телима Савеза, - да најмање једном годишње организују седнице скупштине својих удружења уз обавезу достављања записника са исте Савезу, - да своје активности усмере на остваривању и свих заједничких циљева и задатака утврђених Статутом Савеза, - да редовно и на време достављају на захтев органа Савеза финансијске и друге извештаје, програме, планове и податке који су уједно неопходни и за рад Савеза, - да поштују одредбе овог Статута и усклађују своје статуте са одредбама истог, - да поштују донете заједничке одлуке и узимају по договору активно учешће у реализацији истих, - да обезбеде и створе услове за контролу и надзор од стране Савеза око реализације и утрошка средстава одобрених програмских активности чланице, - да омогући рад Комисије из члана 15 овог Статута уколико је у питању њено искључење као чланице Савеза, - да ажурно воде податке о чланству својих удружења, и о свим персоналним, организационим или другим облицима промена благовремено обавесте Савез, - да поштују и друге обавезе и дужности које произилазе из Закона, одредби овог Статута и других општих аката Савеза и свих заједнички договорених активности. V ОРГАНИ САВЕЗА

Члан 18

Органи Савеза су: Скупштина, Извршни одбор, и чк Надзорни одбор.

Члан 19

СКУПШТИНА је највиши орган рада и деловања Савеза. Скупштину чине сви чланови чланица Савеза. Чланови чланица Савеза се представљају у Скупштини Савеза са по два представника који се бирају на седницама скупштина чланица.  Скупштина има свог Председника и Потпредседника који се бирају из реда чланова Скупштине.

Члан 20

Чланице на својим скупштинама доносе одлуку да њиховог изабраног члана у Скупштини Савеза може мењати у случају његове спречености да присуствује седници, једно изабрано лице и то његов заменик.

Члан 21

Мандат члана Скупштине траје четири године са правом поновног избора највише два пута. Мандат члана Скупштине Савеза престаје пре истека мандата у случајевима: - смрти, - подношења оставке, - немогућности да из здравствених разлога обавља поверене послове, - разрешењем дужности од стране чланице која га је изабрала за члана Скупштине Савеза, - иступања односно искључења чланице из чланства Савеза, - губитка пословне способности, - ако члан буде осуђен за кривично дело запрећено казном затвора најмање шест месеци, и - ако буде осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање функције члана у Скупштини Савеза.

Члан 22

Надлежност Скупштине је да: - усваја Статут, измене и допуне Статута, - усваја Пословник о раду Скупштине и друга нормативна акта у раду и деловању Савеза, - даје тумачење одредби Статута и свих општих аката које је донела, - разматра и усваја годишње извештаје о раду и материјално финансијском пословању за претходну годину, извештај Надзорног одбора и завршни рачун, - утврђује систем рада и деловања Савеза, усваја програм рада и финансијски план, - располаже имовином Савеза у складу са овим Статутом и одредбама Закона о удружењима, - захтева опозив чланова чланица у органима Савеза ако се утврди да неоправдано изостају и не учествују у раду седница органа Савеза чији су чланови, ако се утврди да су својим понашањем и одлукама повредили Статут, ако се утврди њихова лична одговорност у складу са чланом 55 овог Статута, или су нанели штету Савезу, - одлучује о оснивању гласила Савеза, именовању Издавачког савета и главног уредника, - бира и разрешава председника односно потпредседника из редова својих чланова као лице овлашћено за заступање и представљање Савеза,  - бира и разрешава секретара Савеза, - бира и разрешава чланове Извршног одбора Савеза, - бира и разрешава чланове Надзорног одбора Савеза, - према потреби формира и распушта стална или повремена радна тела и именује и разрешава њихове чланове, - доноси коначне одлуке о статусу чланице Савеза, - доноси одлуке као другостепени орган Савеза, - проглашава помажуће и почасне чланице Савеза на предлог Извршног одбора, - доноси одлуку о располагању имовином Савеза у случају престанка рада. - доноси одлуке о статусним променама и престанку рада Савеза сходно одредбама Законом о удружењима и овим Статутом, - доноси одлуку о учлањењу Савеза у домаће и међународне асоцијације и организације у складу са Законом о удружењима и овим Статутом, - доноси одлуку о стицању, продаји, давању у закуп, залагању или другом облику располагања имовином Савеза у складу са Законом о удружењима и овим Статутом, и - одлучује о другим питањима из своје надлежности у складу са одредбама Закона о удружењима, овог Статута и Пословника о раду.

Члан 23

Скупштина пуноправно одлучује већином гласова чланова Скупштине. За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Савеза неопходна је двотрећинска већина гласова свих чланова Скупштине.

Члан 24

Гласање на седницама Скупштине је јавно дизањем руку. Тајно гласање путем гласачких листића о било ком питању могу да захтевају присутни чланови Скупштине који чине већину утврђеног броја чланова Скупштине. Одлука о избору и опозиву Председника односно Потпредседника, као и одлука о искључењу чланице из Савеза доноси се тајним гласањем.

Члан 25

Редовну седницу Скупштине сазива Председник односно у његовом одсуству Потпредседник, и то писаним обавештењем о месту, времену одржавања и предлогу дневног реда. Писмено обавештење и потребни материјали за седницу се достављају најмање седам дана пре одржавања седнице Скупштине. Скупштина се редовно састаје једном годишње, а у складу са програмом рада и по потреби.

Члан 26

Радом Скупштине руководи Радно председништво које се бира пре почетка рада Скупштине, јавним гласањем већином гласова присутних чланова Скупштине Савеза.  Радно председништво чине председник Радног председништва који председава седници и два члана. За седницу се такође већином гласова присутних чланова бирају и именују записничар и два оверивача записника.

Члан 27

Ванредна седница Скупштине се уз образложени писмени предлог може сазвати већином гласова чланова Извршног одбора или Надзорног одбора. Ванредна седница Скупштине мора се сазвати, ако захтев за њено сазивање у писаном облику поднесе најмање једна половина чланова Скупштине, односно на захтев најмање једне трећине чланица Савеза, и на захтев државних органа у складу са законом. Ванредна седница Скупштине мора се одржати најкасније у року од 30 дана од дана подношења захтева за њено сазивање. Ако Председник односно Потпредседник у прописаном року из неоправданих разлога не сазове ванредну седницу Скупштине на захтев предлагача из става 2 овог члана, седницу ће сазвати један од предлагача у даљем року од највише 15 дана, уз обавезу припремања материјала за сазвану седницу. На седницу сазвану на овакав начин, уједно ће се расправљати и о одговорности Председника односно Потпредседника.

Члан 28

О раду Скупштине водЦ се записник у који се обавезно уносе датум, време и место одржавања, присутни и одсутни чланови Скупштине, одлуке и закључци донети на седници, и време завршетка седнице. Записник потписује председавајући Радног председништва, записничар и два оверивача записника. Записник са одржане седнице Скупштине спроводи Извршни одбор. Ближе одредбе о раду Скупштине утврђују се Пословником о раду Скупштине Савеза.

Члан 29

ИЗВРШНИ ОДБОР је оперативни извршни орган Савеза, и за свој рад одговоран је Скупштини. Извршни одбор броји седам чланова који се бирају из редова чланова Скупштине јавним гласањем, а на предлог чланица Савеза. За избор члана Извршног одбора потребна је већина гласова од укупног броја чланова који чине Скупштину Савеза. Мандат чланова Извршног одбора је четири године са још једним правом поновног избора.

Члан 30

Извршни одбор ради и одлучује на седницама које су јавне. Извршни одбор одлучује пуноважно, и одлуке доноси већином гласова укупног броја чланова који чине Извршни одбор. Извршни одбор се састаје најмање два пута годишње, као и по потреби.

Члан 31

Седнице Извршног одбора сазива и њима председава Председник односно Потпредседник по својој иницијативи, или на захтев већине од укупног броја чланова који чине Извршни одбор. Седница Извршног одбора се мора сазвати на захтев Скупштине, Надзорног одбора, на захтев најмање половине укупног броја чланова Извршног одбора, или на захтев најмање једне трећине чланица Савеза. У раду Извршног одбора учествује и секретар Савеза без права одлучивања.

Члан 32

Надлежност Извршног одбора је да: - доноси Пословник о раду Извршног одбора Савеза, - између седница Скупштине руководи радом Савеза, - реализује одлуке и закључке Скупштине и о истима подноси извепггаје, - подноси извештај о раду Скупштини Савеза на усвајање, - утврђује предлоге програма рада и финансијског плана за наредни период рада и упућује их на усвајање Скупштини, - по потреби или по захтеву заузима ставове и даје мишљења о нацртима и предлозима појединих закона, уредби и других прописа ако се ради о бубрежним инвалидима и особама са инвалидитетом уопште, - доноси одлуку о организацији и раду Стручне службе и нормативно регулише међусобне односе Савеза и Службе, - утврђује предлоге Статута и других аката које доноси и усваја Скупштина, организује јавну расправу о истима, утврђује предлоге њихових измена и допуна и упућује их на усвајање Скупштини, - доноси правилнике из своје надлежности: Правилник о канцеларијском пословању, Правилник о рачуноводству и финансијском пословању, Правилник о јавним набавкама мале вредности, Правилник о организацији, раду и задацима Стручне службе, - формира према потреби радна тела и комисије за решавање и спровођење питања из своје надлежности, - доноси одлуке о новим изборима за Скупштину Савеза, утврђује број чланова у Скупштини на основу верификованог чланства, - управља имовином Савеза у складу са одлукама Скупштине, - организује сарадњу са чланицама Савеза, органима Савеза бубрежних инвалида Србије, органима Националне организације, појединим министарствима и органима државне управе, другим удружењима која окупљају особе са инвалидитетом у остварењу заједничких програма, акција и других активности, - прати и координира рад представника Савеза у органима и заједницама чији је Савез члан, и о томе обавештава чланице и Скупштину Савеза, - одлучује у првом степену о пријему у чланство и искључењу из чланства у Савезу, као и о другим питањима по овлашћењу као првостепени орган, - даје мишљење о предлозима за опозив Председника односно Потпредседника,  - додељује признања и награде за које је надлежан и даје предлоге за доделу признања и награда које додељује Скупштина, - одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25 Закона о удружењима и доноси одлуку о одређивању посебног заступника Савеза за тај поступак, односно о покретању поступка по одредбама члана 54 овог Статута, - утврђује и спроводи протоколе о међународној сарадњи и односима по питањима особа са инвалидитетом, и - спроводи друге активности у интересу рада и деловања Савеза.

Члан 33

НАДЗОРНИ ОДБОР је у свом раду и деловању независтан самостални орган који има функцију контроле исправности и законитости рада Савеза, његових органа и појединаца који по својој функцији или овлашћењу могу самостално да доносе одлуке, и уједно врши контролу финансијског пословања Савеза, и о уоченим неправилностима без одлагања обавештава Извршни одбор. Надзорни одбор има три члана и три заменика. Најмање један члан Надзорног одбора мора имати вишу или високу стручну спрему екоиомског смера. Надзорни одбор има свог председника, који се бира из реда чланова Надзорног одбора. Надзорни одбор заседа и ради у пуном саставу. Чланове Надзорног одбора бира Скупштина Савеза јавним гласањем, већином гласова укупног броја чланова Скупштине. Чланови Надзорног одббра не могу истовремено бити чланови Скупштине у истом мандату. Мандат чланова и заменика чланова Надзорног одбора је четири године са правом још једног поновног избора. Надзорни одбор одлучује већином гласова својих чланова.

Члан 34

Надзорни одбор има овлашћења да: - даје предлог Пословника о свом раду на усвајање Скупштини, - врши надзор над целокупним финансијско-материјалним пословањем Савеза, - прати и анализира поштовање законских прописа, Статута и других општих и појединачних аката Савеза, који регулишу ову врсту рада и пословања Савеза, - прати правилну законску примену одлука органа Савеза, - прати и анализира целисходност прибављања, коришћења и располагања средствима и имовином Савеза, - преиспита исправност појединих одлука органа Савеза на основу поднетих приговора чланица Савеза, и - врши друге послове утврђене овим Статутом и Пословником о раду Надзорног одбора.

Члан 35 

Надзорни одбор се састаје једном годишње, а по потреби и чешће и одлучује на седницама вршећи контролу материјално-финансијског пословања Савеза за претходну годину, пре усвајања годишњег рачуна за ту годину. Седнице Надзорног одбора сазива и њима председава председник Надзорног одбора, односно у случају спречености његов именовани заменик. Седница Надзорног одбора се мора сазвати на захтев чланица Савеза ако су уложиле представку, приговор или жалбу на одлуке органа Савеза које су противне Статуту, другим општим актима Савеза или су супротне Закону, на захтев два члана Надзорног одбора, на захтев једне трећине чланова Извршног одбора или Скупштине Савеза, и на захтев инспекцијских служби органа надлежних за надзор рада Савеза. Надзорни одбор најмање једном годишње Извршном одбору и Скупштини Савеза подноси извештај о свом раду, и о извршеном надзору над финансијско- материјалним пословањем Савеза.

Члан 36

У свом раду Надзорни одбор сарађује и са другим органима Савеза, и Стручном службом Савеза. У вршењу контроле Надзорном одбору се мора омогућити несметан рад и обезбедити сви потребни услови, као и увид у неопходну документацију коју по налогу Председника односно Потпредседника обезбеђују радници Стручне службе.

Члан 37

О својим налазима, уоченим неправилностима и незаконитим одлукама Надзорни одбор има право и обавезу да у року од 30 дана од утврђеног налаза и стања обавести органе Савеза, предложи предузимање одређених мера којима се захтева довођење у исправно стање и санкционисање прекршилаца. Уколико се не предузму одређене мере, има право и обавезу да о томе обавести органе власти, органе који врше надзор над радом Савеза или судске органе. Ако се ради о већим неправилностима и тежим повредама закона из области материјално-финансијског пословања, Надзорни одбор има право да затражи ревизију пословних књига и финансијских извештаја. Трошкови настали при овој ревизији падају на терет Савеза. Ако се налазима при контроли утврди одговорност наредбодавца за повреду или непоштовање закона из области материјално-финансијског пословања, Надзорни одбор има право да предложи Извршном одбору покретање поступка за опозив наредбодавца.

Члан 38

О свом раду Надзорни одбор подноси извештај о редовној годишњој, или ванредној контроли материјално-финансијског пословања Савеза. Извештаје Надзорног одбора обавезно разматра Скупштина. Без разматрања извештаја о контроли материјално-финансијског пословања Савеза за претходну годину, не може се доносити одлука о усвајању извештаја о пословању и годишњем рачуну Савеза за ту годину. 

Члан 39

Сва друга питања рада и деловања Надзорног одбора регулишу се Пословником о раду Надзорног одбора који усваја Скупштина. ПРЕДСЕДНИК И ПОТПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Члан 40

ПРЕДСЕДНИК И ПОТПРЕДСЕДНИК Савеза за свој рад одговарају Скупштини и бирају се из редова чланова Скупштине. Председник је Заступник Савеза, заступа и представља Савез, и налогодавац је за материјално финансијско пословање.

Члан 41

Председник односно Потпредседник сазива и председава седницама Извршног одбора, и у оквиру својих овлашћења обавља следеће послове: - сазива и председава седницама Извршног одбора, - непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и друтих аката које је донео Извршни одбор и Скупштина, - стара се о благовременој припреми неопходних материјала за седнице органа Савеза, - стара се да се рад органа Савеза спроводи у складу са Законом о удружењима, овим Статутом и усвојеним програмом рада, - координира рад чланица Савеза, органа и радних тела Савеза, - стара се о очувању заједништва, равноправности и солидарности чланица у Савезу, - врши непосредан надзор над радом радника Стручне службе и као непосредни руководилац доноси све одлуке о правима и обавезама ових радника из рада у складу са Законом, - сарађује са надлежним државним институцијама и органима у Републици и АП Војводини, и - обавља и друге послове које му повери Скупштина, Извршни одбор и послове који произилазе из одредби овог Статута и Закона.

Члан 42

Потпредседник замењује Председника у случају његове спречености за рад, и у другим случајевима у складу са одредбама Статута, и има сва права и обавезе Председника сагласно овом Статуту. Мандат Председнику односно Потпредседнику престаје пре истека мандата на који је биран: - у случају његове смрти, - ако поднесе оставку, - услед губитка пословне способности, - ако му здравствено стање не дозвољава да обавља ту дужност, - ако у дужем периоду не извршава своје обавезе или их обавља крајње несавесно,  - ако се утврди да је својим радом и одлукама повредио Закон, .одредбе Статута и других општих аката Савеза, - ако одбије да поступи по захтеву Надзорног одбора из члана 37 Статута, - ако је својим одлукама или несавесним радом довео до знатнијег оштећења или губитка имовине Савеза или наношење материјалне штете, - ако не спроводи одлуке и закључке Скупштине, Извршног и Надзорног одбора, - ако буде осуђен за кривично дело запрећено казном затвора од најмање шест месеци, и - ако буде осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање поверене функције, и у - другим случајевима његове непосредне одговорности када се доводи у питање заједништво и равноправност чланица у Савезу.

Члан 43

У случајевима опозива мандата Председника односно Потпредседника писмени образложени предлог могу дати најмање једна трећина укупног броја чланица Савеза и Надзорни одбор. Поступак за опозив покреће својом одлуком Извршни одбор, и истом одлуком образује Комисију за утврђивање одговорности, односно њен састав, задатке и рок за доношење одлуке. Чланови Комисије морају бити из различитих чланица Савеза, не из чланице Савеза којој припада Председник односно Потпредседник. Одлука о покретању поступка за опозив мора се донети на захтев Надзорног одбора, инспекцијских служби, органа који врше надзор над радом Савеза, на основу правноснажне пресуде којом је утврђена одговорност у материјално- финансијском пословању. Комисија ради у пуном саставу, и своје одлуке доноси већином гласова. Комисија врши проверу навода из предлога за опозив, утврђује чињенице и доказе и на основу њих доноси свој предлог који упућује Извршном одбору на мишљење. Коначну одлуку о опозиву доноси Скупштина на основу предлога Комисије и мишљења Извршног одбора. Председник односно Потпредседник који су опозвани коначном одлуком Скупштине, не могу више бити бирани на те функције. СЕКРЕТАР САВЕЗА

Члан 44

СЕКРЕТАР САВЕЗА се бира из редова чланова Скупштине већином гласова укупног броја чланова Скупштине. Секретар Савеза има следеће надлежности: - да у договору са Председником Савеза активно учествује у припреми свих потребних материјала за седнице органа Савеза, - да учествује у реализацији одлука и закључака са седница органа Савеза,  - да ажурира потребне податке и води неопходну евиденцију од значаја за рад и деловање Савеза, - да сарађује са надлежним државним и локалним институцијама и органима, - да води записнике на седницама органа Савеза, - да прати.оглашавање конкурса за пројекте Савеза, - да се стара о поштовању јавности рада Савеза, - да сарађује и координира рад чланица Савеза везаних за заједничке активности, - да се стара о извршењу и реализацији финансијских налога Савеза, и - да обавља све друге послове које му повери Председник односно Потпредседник и органи Савеза у складу са одредбама овог Статута.

Члан 45

Мандат секретара Савеза траје четири године са могућношћу још једног поновног избора. Мандат секретару Савеза престаје пре истека времена на које је биран: - у случају смрти, - ако поднесе оставку, - услед губитка пословне способности, - ако му здравствено стање не дозвољава да обавља ту дужност, - ако не учествује у реализацији одлука и закључака органа Савеза, - ако се утврди да је својим радом повредио одредбе Статута, Закона и других општих аката Савеза, - ако је несавесним радом нарушио углед и нанео штету Савезу, - ако буде осуђен за кривично дело запрећено казном затвора од најмање шест месеци, и - ако буде осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање функције секретара у раду и деловању Савеза. VI ЈАВНОСТ РАДА САВЕЗА

Члан 46

Рад Савеза је јаван. Јавност у раду Савеза подразумева отвореност и доступност јавности седницама органа Савеза, стављање на увид планова, програма и извештаја о раду Савеза чланицама Савеза, државним органима и институцијама на захтев, и јавности путем средстава јавног информисања.

Члан 47

Савез редовно обавештава своје чланице о свим значајним питањима остваривања циљева и задатака који су од интереса за остваривање њихових права, обавеза и одговорности. Савез издаје часопис "Нефро" који је регистрован у Агенцији за привредне регистре у Новом Саду.  VII ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ ПОСЛОВА У САВЕЗУ

Члан 48

Обављање стручних, административних, материјално-финансијских, техничких, помоћних и других послова везаних за рад и деловање Савеза и других инвалидских удружења особа са инвалидитетом са којима Савез дели заједнички пословни простор обавља Стручна служба. Организација, задаци и рад Стручне службе, врста и обим послова, подела послова на радне задатке, број извршилаца и услови које треба да испуњавају за обављање појединих послова, утврђени су посебним Споразумом о организацији, задацима и раду Стручне службе који заједнички са Савезом утврђују и друга удружења особа са инвалидитетом за које Стручна служба обавља послове. Један од радника Стручне службе је запослено лице на неодређено време и своја права, обавезе и дужности по основу рада остварује у Савезу, и финансирање његове зараде и других примања из радног односа остварује се путем Савеза, а од стране Министарства рада и социјалне политике Републике Србије. Обавеза Савеза је да изврши све правне радње око пријаве запосленог радника код надлежних органа, и да у оквиру својих планираних захтева према Министарству за програмске активности и материјалне трошкове, унесе и податке потребних средстава за рад запосленог лица. Заједничка питања, проблеми из рада, организација послова, потребна средства за рад, престанак радног односа и запошљавање нових радника у Стручној служби решавају се путем Координационог одбора инвалидских организација- удружења Војводине. На запослено лице у Савезу не могу се преносити послови о којима одлучују органи Савеза, нити права, овлашћења и одговорности Савеза и његових органа. VIII СРЕДСТВА И ИМОВИНА САВЕЗА

Члан 49

Средства за рад и деловање Савеза обезбеђују се из следећих извора: - наменских средстава у складу са Законом о играма на срећу преко надлежног Министарства рада и социјалне политике Републике Србије, - буџетских средстава Републике Србије, - буџетских средстава АП Војводине, - од пројеката, - од субвенција за одређене намене, - донација, спонзора, прилога, легата, поклона и слично, и - других извора у складу са Законом.

Члан 50

Средства потребна за рад и деловање Савеза која се обезбеде из појединих извора представљају имовину Савеза. Имовина Савеза (ствари и новац) се може користити једиио за остваривање циљева и задатака утврђених Статутом. Имовина Савеза се не може делити његовим оснивачима, чланицама, члановима органа Савеза, запосленима у Савезу или са њима повезаним лицима сходно прописима којима се уређују привредна друштва. Одредбе става 2. и 3. овог члана не односе се на давање примерених награда и накнада, оправданих трошкова насталих остваривањем циљева утврђених Статутом (путни трошкови, дневнице, трошкови преноћишта и сл.), уговорене теретне обавезе и исплату зарада запослених. Располагање имовином Савеза супротно одредбама Закона ништаво је. За закониту употребу и коришћење имовине Савеза одговоран је наредбодавац за материјално-финансијско пословање и овлашћено правно или физичко лице коме је поверено вођење финансијског пословања Савеза.

Члан 51

Имовину Савеза чине непокретне и покретне ствари о којима се води евиденција. Имовину Савеза чине и ствари које се као заједничко власништво на основу посебног споразума користе за свакодневне потребе при раду инвалидских организација-удружења у заједничком пословном простору на адреси Нови Сад, Булевар ослобођења 6-8 на којој се заједно са њима налази и Савез. О заједничкој имовини из става 2. овог члана одлучују сви сувласници одлукама заједничког тела - Координационог одбора инвалидских организација-удружења Војводине.

Члан 52

Савез може непосредно да обавља и привредну или другу делатност у складу са прописима који регулишу ту врсту делатности, а којом се стиче добит у складу са законом под следећим условима: - да је делатност у вези са његовим статутарним циљевима, - да је делатност предвиђена Статутом, и - да је делатност мањег обима, односно да се делатност обавља у обиму потребном за остваривање циљева Савеза. Савез нема право да остварену добит од привредне, пословне или друге комерцијалне делатности расподељује својим оснивачима, чланицама. члановима органа Савеза, директорима, запосленима или са њима повезаним лицима.

Члан 53

Савез води пословне књиге, сачињава финансијске извештаје који подлежу ревизији у складу са прописима о рачуноводству. Ревизију пословних књига и финансијских извештаја Савеза може да врши само овлашћени независни спољни ревизор.  Годишњи обрачуни и извештаји о активностима и пословању Савеза подносе се чланицама Савеза и органима Савеза на редовним годишњим седницама Скупштине и седницама Извршног одбора. Евидентирање и промене над имовином и средствима Савеза врше се у складу са одредбама Правилника о рачуноводству и финансијском пословању, Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем, Правилником о начину признавања и процењивања имовине, обавеза, прихода и расхода и Правилником о канцеларијском пословању, начину евидентирања, класификацији, архивирању и чувању регистратурског материјала.

Члан 54

Савез за своје обавезе одговара својом целокупном имовином. Чланови органа Савеза одговарају лично за обавезе Савеза ако поступају са имовином Савеза као да је њихова лична имовина, или изврше злоупотребу Савеза као форму за незаконите радње или у сврху преваре. IX ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА

Члан 55

Измене и допуне Статута врше се по поступку предвиђеном као и за његово доношење. Иницијативу за измене и допуне Статута, могу поднети органи Савеза већином гласова од укупног броја чланова органа, и најмање једна трећина чланица Савеза, на основу писаног и образложеног захтева.

Члан 56

Преднацрт статута односно измена и допуна припрема Статутарна комисија Савеза на основу одлуке Извршног одбора, у року од 30 дана од дана доношења одлуке, и доставља га Извршном одбору на усвајање. Извршни одбор усваја нацрт статута, односно нацрт измена и допуна статута у року од даљих 60 дана од дана добијања преднацрта, и упућује га на јавну расправу чланицама Савеза која не може бити краћа од 30 дана ни дужа од 3 месеца. Примедбе и предлоге са јавне расправе прикупља Извршни одбор и на основу нацрта, примедби и предлога утврђује предлог статута, односно предлог измена и допуна статута уз техничку обраду коју врши Статутарна комисија Савеза. Извршни одбор доставља предлог Скупштини на изјашњавање у року који не може бити дужи од 30 дана од дана окончања јавне расправе, а најмање 15 дана пре одржавања седнице Скупштине. Уз предлог Скупштини се подноси извештај о току и резултатима јавне расправе о нацрту статута, нацрту измена и допуна.

Члан 57

Одлука о усвојеном статуту, изменама и допунама статута доноси се двотрећинском већином гласова укупног броја чланова Скупштине Савеза.  По усвојеним изменама и допунама Статута, пречишћен текст статута припрема Статутарна комисија Савеза. У случајевима када се одредбе Статута мењају или усаглашавају са законом или новим прописима, односно по налогу органа који врше надзор над радом Савеза, измене и допуне се врше без доношења нацрта и јавне расправе које припремају чланови Статутарне комисије, а доноси их Извршни одбор и Усваја Скупштина.

Члан 58

Поступак за доношење других општих аката Савеза регулише се пословницима о раду органа надлежних за доношење таквих аката. X СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И ПРЕСТАНАК РАДА САВЕЗА

Члан 59

Савез може да врши промене свог правног положаја, статусне промене, на начин и по поступку утврђеним Статутом и Законом. Под статусним променама из става 1 овог члана подразумевају се: - припајање, - спајање, и - подела Савеза. Иницијативу за промене правног положаја, статусне промене Савеза могу дати најмање једна трећина чланица Савеза и Скупштина Савеза. Иницијатива потекла од чланица Савеза подноси се Скупштини у писаном облику са предлогом о врсти статусне промене, разлозима за то и са детаљним образложењем. Одлука о статусним променама доноси се двотрећинском већином гласова чланова Скупштине на начин и по поступку као за доношење статута.

Члан 60

Савез престаје са радом: - одлуком Скупштине ако се утврди да Савез не обавља активности на остваривању статутарних циљева, односно да није организован у складу са Статутом дуже од две године непрекидно, или ако је протекло двоструко више времена од времена утврђеног Статутом за одржавање седнице Скупштине, а она није одржана, - ако се број чланица смањи испод броја предвиђеног Законом о удружењима, а Скупштина не донесе одлуку о пријему нових чланица у року од 30 дана од дана када је констатована чињеница о постојању недовољног броја чланица, - ако је извршена статусна промена, која у складу са Законом има за последицу престанак рада Савеза, - ако Скупштина донесе одлуку о престанку рада Савеза, - ако надлежни орган забрани даљи рад Савеза из разлога утврђених законским прописима, и  - стечајем. У случају престанка рада о имовини Савеза одлучује Скупштина Савеза двотрећинском већином гласова чланова Скупштине, у складу са одредбама овог Статута и Закона о удружењима. XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 61

Овај Статут ступа на снагу даном примене, а примењује се од дана уписа у Регистар надлежне Агенције за привредне регистре. Чланице Савеза су дужне да своје статуте усагласе са Статутом Савеза, односно изменама и допунама Статута Савеза, у року најдуже 6 месеци од дана уписа Статута Савеза у Агенцији. Тумачење одредби овог Статута даје Скупштина Савеза.

Члан 62

Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Удружења дијализираних, трансплантираних бубрежних инвалида Војводине од 28.03.2010. године.Main menu 2

by Dr. Radut.